Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

Pytanie:

W jaki sposób pobierana jest opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Natomiast zgodnie z art. 13 f ust. 1 tejże ustawy za nieuiszczenie opłat, o których mowa wyżej, pobiera się opłatę dodatkową. Rada miasta określa w drodze uchwały wysokość opłaty dodatkowej i sposób jej pobierania. Wysokość takiej opłaty nie może przekroczyć 50 zł. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 1, pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca drogi.
Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009r., sygn. IV SA/Po 277/2009, LexPolonica nr 2152712 wynika, że „obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu (w tym opłaty dodatkowej) powstaje z mocy prawa, bez potrzeby
konkretyzacji tego obowiązku w drodze decyzji, stwierdzić należy, iż po stronie zarządcy drogi nie powstaje obowiązek doręczania właścicielowi pojazdu takiej decyzji. Sporządzane przez inspektora w razie stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za postój „zawiadomienie”, dokumentuje jedynie fakt nieuiszczenia opłaty, a zarazem informuje właściciela pojazdu o powstałym obowiązku dokonania opłaty, co zgodnie z art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych powoduje powstanie obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, lecz nie nakłada tego obowiązku.
 Zwyczajowe umieszczanie takiej informacji za wycieraczką pojazdu nie narusza jednak konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, w tym podniesionego w skardze zarzutu naruszenia prawa do obrony swych interesów. Właściciel pojazdu ma zagwarantowaną możliwość obrony swoich praw między innymi właśnie poprzez złożenie zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym (z czego skorzystała zresztą skarżąca w przedmiotowym postępowaniu)”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.4.2019

  Ustawa o drogach publicznych zmieniona

  Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych ma na celu kontynuowanie założeń przyjętych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych (...)

 • 24.10.2018

  Inwestycje publiczno-prywatne bardziej wydajne

  Nowelizacja ma na celu poprawę otoczenia prawnego parnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Wprowadzane zmiany mają w zamierzeniu umożliwić efektywne przygotowywanie i realizację projektów (...)

 • 25.11.2017

  Pobór opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych

  Projekt zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównego (...)

 • 31.3.2017

  Planowane zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw trafił do konsultacji społecznych.

 • 16.11.2017

  Planowane zmiany na drogach

  Zaproponowano zmiany, które umożliwiają zaliczenie wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków do dróg o znaczeniu obronnym. Natomiast inny projekt przewiduje, (...)