e-prawnik.pl Porady prawne

Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

Pytanie:

W jaki sposób pobierana jest opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

15.3.2011

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Natomiast zgodnie z art. 13 f ust. 1 tejże ustawy za nieuiszczenie opłat, o których mowa wyżej, pobiera się opłatę dodatkową. Rada miasta określa w drodze uchwały wysokość opłaty dodatkowej i sposób jej pobierania. Wysokość takiej opłaty nie może przekroczyć 50 zł. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 1, pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca drogi.
Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009r., sygn. IV SA/Po 277/2009, LexPolonica nr 2152712 wynika, że „obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu (w tym opłaty dodatkowej) powstaje z mocy prawa, bez potrzeby
konkretyzacji tego obowiązku w drodze decyzji, stwierdzić należy, iż po stronie zarządcy drogi nie powstaje obowiązek doręczania właścicielowi pojazdu takiej decyzji. Sporządzane przez inspektora w razie stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za postój „zawiadomienie”, dokumentuje jedynie fakt nieuiszczenia opłaty, a zarazem informuje właściciela pojazdu o powstałym obowiązku dokonania opłaty, co zgodnie z art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych powoduje powstanie obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, lecz nie nakłada tego obowiązku.
 Zwyczajowe umieszczanie takiej informacji za wycieraczką pojazdu nie narusza jednak konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, w tym podniesionego w skardze zarzutu naruszenia prawa do obrony swych interesów. Właściciel pojazdu ma zagwarantowaną możliwość obrony swoich praw między innymi właśnie poprzez złożenie zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym (z czego skorzystała zresztą skarżąca w przedmiotowym postępowaniu)”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ