e-prawnik.pl Porady prawne

Opłata produktowa

Pytanie:

Jak prawidłowo rozliczyć się z opłaty produktowej w Spółdzielni prowadzącej zakład produkcji piekarskiej, gdzie zakupuje się gotowe woreczki foliowe z logo firmy i z zakupionych w drukarni etykiet (zawierających nazwę towaru, gramaturę) używanych do pakowania chleba krojonego oraz opakowań wielokrotnego użytku np. pojemników na chleb?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłata produktowa

26.4.2005

Strona 1 z 2

Rozliczenie wykonania obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego. Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Do Państwa sytuacji stosuje się przy obliczeniach dane, które zostały pogrubione.

Przedsiębiorca który nie wykonał obowiązku jest obowiązany do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

 1. odzysku,

 2. recyklingu.

Do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany również przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Opłatę produktowa oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie albo ilości produktów lub opakowań. Szczegółowy sposób obliczania opłaty produktowej należnej od przedsiębiorcy lub organizacji z tytułu niewykonania obowiązku odzysku określa załącznik nr 5 do ustawy. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych należy obliczać według wzoru:
OPodzysk =  (M1 × OP1 + M2 × OP2 + ...+ M6 × OP6) / (podzielone) przez  Mcałkowita)× (Podzysku × Mcałkowita - Modzyskana)                       
gdzie:
OPodzysk - oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł;
Mz indeksem liczbowym - oznacza odpowiednio masę w kg danego rodzaju opakowania wprowadzoną przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju, przy czym: 
M1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych
M2 - dotyczy opakowań z aluminium, 
M3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, 
M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,
M5 - dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami, 
M6 - dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
Opz indeksem liczbowym - oznacza odpowiednio stawkę jednostkową opłaty produktowej w zł za kg dla danego rodzaju opakowania, określoną w obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych, przy czym: 
OP1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych
OP2 - dotyczy opakowań z aluminium, 
OP3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, 
OP4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,
OP5 - dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami, 
OP6 - dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
Podzysku - wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku poziom odzysku;
Mcałkowita - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju;
Modzyskana - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym.

Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla opakowań nie przekracza 50 zł. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi:

 • masa w kilogramach - dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w poz. 1,3 i 4 w załączniku nr 3 do ustawy,

 • ilość w sztukach - dla produktów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy oraz dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 3 do ustawy.

Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi:

 1. dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy - 3,84 zł za 1 kg,

 2. dla produktów wymienionych w poz. 2 i 3 w załączniku nr 2 do ustawy - 64,14 zł za sztukę,

 3. dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 2 do ustawy - 6,41 zt za sztukę,

 4. dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,57 zł za 1 kg,

 5. dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 3 do ustawy - 3,84 zł za sztukę,

 6. dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,57 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 10,26 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej),

 7. dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,00 zł za 1 kg.

Stawki opłat, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjętemu w ustawie budżetowej za rok poprzedni.

W drodze rozporządzenia zostały określone stawki opłat produktowych dla poszczególnych opakowań, która wynosi 2,56 zł za 1 kg.

Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości, w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego. Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi od następnego dnia po upływie terminu płatności. Termin płatności opłat, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ