e-prawnik.pl Porady prawne

Opłaty wchodzące w skład wartości początkowej

Pytanie:

Zakupiony został na rynku wtórnym wolnostojący, wykończony i wynajęty dom na działce za kwotę załóżmy 100.000 zł. Dodatkowe koszty: 1. notarialne, 2. opłata sądowa, 3. zapłata agencji nieruchomości za pośrednictwo w zakupie, 4. opłaty związane z zaciągnięciem kredytu w banku, 5. opłaty związane z przygotowaniem dokumentów wymaganych przez banki do złożenia wniosków o udzielenie kredytu, 6. wnioski o wpisy do księgi wieczystej, 7. opłaty związane ze zmianą właściciela, 8. opłaty poniesione za przyjazdy z zagranicy w celu podpisania umów notarialnych oraz sfinalizowania kredytu. Które z tych kosztów składają się na ostateczna kwotę, która stanowi podstawę do obliczania amortyzacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłaty wchodzące w skład wartości początkowej

16.10.2006

Jeżeli nabyty budynek jest środkiem trwałym, to w myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków na jego nabycie nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. Wydatki te będą jednak podstawą dla ustalenia wartości początkowej, a co za tym idzie - jego amortyzacji.

Art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że za wartość początkową środka trwałego uważa się, w razie jego odpłatnego nabycia, cenę nabycia. Z kolei ust. 3 tego artykułu wyjaśnia, że za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wskazuje użycie zwrotu "w szczególności", nie jest to wyliczenie wyczerpujące - w razie poniesienia przez podatnika kosztów tu nie wymienionych, a pozostających w związku z nabyciem środka trwałego, także one wchodzą w skład ceny nabycia. W razie jednak wątpliwości to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku między poniesieniem tych kosztów, a nabyciem. Wydaje się, iż w skład ceny nabycia (a więc i wartości początkowej środka trwałego) mogą wejść: 1. opłaty notarialne, 2. oplata sadowa, 3. zaplata agencji nieruchomości za pośrednictwo w zakupie, 4. opłaty związane z zaciągnięciem kredytu w banku, 5. opłaty związane z przygotowaniem dokumentów wymaganych przez banki do złożenia wniosków o udzielenie kredytu, 6. wnioski o wpisy do księgi wieczystej, 7. opłaty związane ze zmianą właściciela, 8. opłaty poniesione za przyjazdy z zagranicy w celu podpisania umów notarialnych oraz sfinalizowania kredytu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ