Opodatkowanie świadectwa energetycznego

Pytanie:

Pracownik jest w trakcie szkolenia umożliwiającego mu sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej. Firma go zatrudniającą chce podpisywać umowy na sporządzanie świadectw. Czy firma go zatrudniająca może podpisywać umowy na wykonanie świadectw i jaką stawką VAT będzie ta czynność opodatkowana?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wykonanie świadectw energetycznych objęte jest podstawową stawką VAT w wysokości 22%. Żaden bowiem przepis ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), czy też przepisów wykonawczych nie przewiduje obniżonej stawki VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 8 Prawa budowlanego świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

1)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2)  ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

3)  nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

4)  posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Zatem formalnie tylko osoba spełniająca powyższe wymogi może sporządzić świadectwo energetyczne. Przepisy nie dookreślają, czy osoba ta może sporządzić świadectwo będąc w zatrudnieniu u innego podmiotu, wydaje się jednak, iż o ile świadectwo rzeczywiście będzie podpisane przez uprawnioną osobę nie powinno mieć znaczenia kto formalnie przyjął zlecenie na jego wykonanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: