Opodatkowanie świadectwa energetycznego

Pytanie:

"Pracownik jest w trakcie szkolenia umożliwiającego mu sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej. Firma go zatrudniającą chce podpisywać umowy na sporządzanie świadectw. Czy firma go zatrudniająca może podpisywać umowy na wykonanie świadectw i jaką stawką VAT będzie ta czynność opodatkowana?"

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie świadectwa energetycznego

Wykonanie świadectw energetycznych objęte jest podstawową stawką VAT w wysokości 22%. Żaden bowiem przepis ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), czy też przepisów wykonawczych nie przewiduje obniżonej stawki VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 8 Prawa budowlanego świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

1)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2)  ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

3)  nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

4)  posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Zatem formalnie tylko osoba spełniająca powyższe wymogi może sporządzić świadectwo energetyczne. Przepisy nie dookreślają, czy osoba ta może sporządzić świadectwo będąc w zatrudnieniu u innego podmiotu, wydaje się jednak, iż o ile świadectwo rzeczywiście będzie podpisane przez uprawnioną osobę nie powinno mieć znaczenia kto formalnie przyjął zlecenie na jego wykonanie.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika