Oprocentowanie według stopy redyskonta weksli

Pytanie:

"Mamy zawartą umowę sprzedaży z Urzędem Miasta w 2001 r z której wynika - zadłużenie z tytułu wykupu gruntu rozłożone jest na dziesięć lat suma będzie spłacana w 10 ratach równych corocznie, przy czym raty te podlegać będą corocznie oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Mam wątpliwości co do naliczania stopy procentowej, proszę o podpowiedź jak należy prawidłowo naliczać oprocentowanie przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli."

Odpowiedź prawnika: Oprocentowanie według stopy redyskonta weksli

Zakładamy, że pytającemu chodzi o zapłatę za nieruchomość zakupioną w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 70 ust. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 oraz w art. 39 ust. 2, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, po zapłacie pierwszej raty, oprocentowaniu podlega pozostała część należności według aktualnej stopy redyskonta weksli. Stopa redyskontowa weksli ustalana jest w stosunku rocznym. Załóżmy zatem, że cena za nieruchomość wynosi 100.000 zł, rozłożona jest ona na 10 rat (po 10 tysięcy), pierwsza płatna przy zawarciu umowy, a każda następna do 31 października każdego roku. Druga rata została wpłacona 31 października 2005 r. Zatem, oprocentowaniu, od dnia 1 listopada 2005 r. będzie podlegała kwota 80.000. Bierzemy stopę redyskonta weksli, która za okres   od 1.11.2005 r. do 31.01.2005 r.  będzie wynosić 4,75%, od 01.02.2006 do 28.02.2006 – 4,50%,  od 01.03.2006 – do 31.10.2006. - 4,25%. W dniu 31 października powinna zostać wpłacona kolejna rata i obliczona suma odsetek. W takim przypadku, od dnia 1 listopada 2006 r. odsetki będą liczone od kwoty 70.000 zł.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • bdmb 2012-09-23 09:13:17

    Odsetki od kredytu liczy się od dnia uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego wpłatę. Tak więc oprocentowanie 2-giej raty będzie obejmować okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30 października 2005r. Od dnia następnego do dnia spłaty liczy się odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Autor w swojej odpowiedzi nie uwzględnił takich przypadków jak: - wpłata niepełnej kwoty raty, kolejność pokrywania należności z tyt. kapitału i odsetek kapitałowych, - wcześniejsza niż termin wpłata części kwoty raty, - późniejsza niż termin wpłata kwoty.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika