e-prawnik.pl Porady prawne

Organizowanie czasu pracy niepełnosprawnego

Pytanie:

Art. 28. 1 pkt. 1b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (..) osób niepełnosprawnych - czy określony w tym punkcie stopień niepełnosprawności dotyczy wszystkich wymienionych tam niepełnosprawnych (niewidomych, chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo), czy tylko tych ostatnich? Art 28.6 powołujący się na art 21.5 ww. ustawy - czy do ogółu pracowników (przy ustalaniu wielkości zatrudnienia) można zaliczyć niepełnosprawną osobę przebywającą na urlopie wychowawczym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Organizowanie czasu pracy niepełnosprawnego

24.11.2004

Artykuł 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych brzmi następująco: „Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli: 1) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi: a) co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo b) co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, Z powyższego wynika, iż jedną grupę stanowią niewidomi lub psychicznie chorzy, zaś drugą grupę stanowią upośledzeni umysłowo zaliczani do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Za taką wykładnią wydaje się przemawiać łącznik “albo” oraz poprzedzający go przecinek. Art. 28 ust. 6 w/w ustawy przy ustalaniu wielkości zatrudnienia dla zakładów pracy chronionych odwołuje się do art. 21 ust. 5. Artykuł ten brzmi następująco: Do liczby pracowników, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się - jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne - osób zatrudnionych: 1) na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, 2) przebywających na urlopach wychowawczych, 3) nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej, 4) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, 5) nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego, 6) przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy, Jeżeli zatem pracownica na urlopie wychowawczym jest osobą niepełnosprawną, zgodnie z brzmieniem wspomnianego przepisu należy zaliczać do ogółu pracowników.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ