e-prawnik.pl Porady prawne

Orzekanie przez sąd apelacyjny

Pytanie:

Wytoczyłem powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w którym jestem poręczycielem, w trakcie postępowania przed sądem z mojego wniosku sąd zarządził powołanie biegłego sądowego celem ustalenia faktycznego rozliczenia wpłat i wypłat do banku, sąd wezwał mnie do uiszczenia wpisu na pokrycie kosztów biegłego sądowego. Następnie sąd nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego, sąd nie zwrócił mi też wpłaconej kwoty na koszty biegłego i zapadł wyrok niekorzystny dla mnie. W ustawowym terminie wniosłem apelacje w której podniosłem wiele uchybień i zarzutów, w tym między innymi fakt, że sąd nie zwrócił mi zaliczki na koszty dowodu z opinii biegłego oraz to iż sąd dowodu z opinii biegłego nie przeprowadził. Pytanie: czy brak przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w pierwszej instancji oraz to że wpłaciłem koszty na biegłego, a sąd w wydanym wyroku pominął zupełnie te okoliczności, jest wystarczającą podstawą by sąd apelacyjny zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia i uchylił wyrok?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Orzekanie przez sąd apelacyjny

8.12.2005

Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna. W razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy.

Jeżeli sąd drugiej instancji stwierdzi nieważność postępowania (nieważność zachodzi w przypadkach wymienionych w k.p.c.), sąd drugiej instancji uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

Zatem, orzeczenie wydane przez sąd drugiej instancji zależeć będzie od wagi, jaką w ocenie tego sądu posiada opinia biegłego. Jeżeli jej brak powoduje przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości, zpadnie wyrok uchylający orzeczenie sądu pierwszej instancji i sprawa zostanie przekazana do ponownego rozpatrzenia (podobnie stanie się, jeżeli sąd pierwszoinstancyjny nie rozpoznał istoty sprawy). W przypadku przeciwnym, sąd apelacyjny będzie orzekał co do istoty sprawy w granicach apelacji. W granicach zaskarżenia weźmie jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. Szersza informacja na temat postępowania sądu w przypadku wniesienia apelacji znajduje się w artykule Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ