e-prawnik.pl Porady prawne

Osoby uprawnione do żądania sporządzenia spisu inwentarza spadku

Pytanie:

Kto może żądać sporządzenia spisu inwentarza spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Osoby uprawnione do żądania sporządzenia spisu inwentarza spadku

Na mocy art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.

W myśl rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. § 1 ust. 1 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wykonuje na zlecenie sądu rejonowego komornik lub inny organ, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające zabezpieczeniu lub wciągnięciu do spisu inwentarza.

Natomiast w myśl ust. 2 powołanego przepisu o organem, o którym mowa w ust. 1, jest urząd skarbowy (komornik skarbowy).

Z kolei zgodnie z § 2 ust. 1 nadzór nad czynnościami określonymi w § 1 ust. 1 sprawuje sąd rejonowy, który wydał postanowienie, zwany dalej „sądem rejonowym”.

Na mocy § 2 ust 2 powoływanego rozporządzenia na czynności komornika może być wniesiona skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się w ciągu 7 dni od dokonania czynności, a jeżeli osoba, która wnosi skargę, nie była obecna przy dokonaniu czynności ani nie była powiadomiona o terminie jej dokonania - w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o dokonaniu czynności. Skarga może być wniesiona również na odmowę dokonania czynności.

Spisania majątku ruchomego w toku zabezpieczenia spadku lub sporządzania spisu inwentarza dokonuje się w obecności dwóch świadków, powołanych przez komornika (§ 3 ust. 1 rozporządzenia MS).

Z dokonanej czynności sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni. Odmowę lub niemożność podpisania stwierdza się w protokole z podaniem przyczyny odmowy lub niemożności podpisania. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach (§ 3 ust. 2 rozporządzenia MS).

Jeżeli spisaniu podlegają przedmioty o wartości artystycznej, naukowej lub historycznej, komornik zawiadamia o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków (§ 3 ust. 3 rozporządzenia MS).

W protokole zamieszcza się również istotne dla sprawy oświadczenia osób, których obecność przy dokonywanej czynności jest dopuszczalna, oraz oświadczenia osób trzecich zgłaszających swoje prawa do przedmiotów objętych spisem (§ 3 ust. 4 rozporządzenia MS).

Na mocy § 4 przedmiotowego rozporządzenia po wykonaniu postanowienia komornik przesyła akta sądowi rejonowemu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ