e-prawnik.pl Porady prawne

Pełnomocnictwo wydane za granicą

Pytanie:

Spółka X z siedziba za granicą, poza obszarem EFTA, w kraju będącym stroną konwencji Apostille chce dać pełnomocnictwo do wykonania pewnych czynności obywatelowi i rezydentowi RP na terenie RP. Czy do działania w imieniu spółki X wystarczy pełnomocnictwo wydane w kraju siedziby spółki X? Czy do takiego pełnomocnictwa potrzebny jest apostil albo inna forma poświadczenia? Czy potrzebne jest tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego takiego pełnomocnictwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo wydane za granicą

Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny:Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.W stosunkach gospodarczych przyjmuje się, że pełnomocnictwo - dla swoje wiarygodności - powinno być udzielane pod postacią aktu notarialnego.

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, stanowi:Artykuł 1

Niniejsza konwencja będzie miała zastosowanie do dokumentów urzędowych, które zostały sporządzone na terytorium jednego z Umawiających się Państw i które mają być przedłożone na terytorium innego Umawiającego się Państwa.

Dla celów niniejszej konwencji za dokumenty urzędowe uważa się:

a)  dokumenty pochodzące od organu lub urzędnika sądowego, włączając w to dokumenty pochodzące od prokuratora, sekretarza sądowego lub urzędnika dokonującego doręczeń ("huissier de justice");

b)  dokumenty administracyjne;

c)  akty notarialne;

d)  urzędowe zaświadczenia umieszczane na dokumentach podpisanych przez osoby działające w charakterze prywatnym, takie jak urzędowe zaświadczenia stwierdzające zarejestrowanie dokumentu lub fakt jego istnienia w określonej dacie oraz urzędowe i notarialne poświadczenia podpisów.Akt taki więc, jako dokument urzędowy, wymaga poświadczenia odpowiednich organów. Jeżeli państwo, na terenie którego wystawiane będzie pełnomocnictwo jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. - wymagane będzie poświadczenie za pomocą apostille. Jeżeli nie jest stroną tej konwencji - konieczna będzie legalizacja.

Pełnomocnictwo takie powinno być sporządzone przez notariusza władającego językiem polskim bądź przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, który był obecny przy jego sporządzaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ