Pobyt obcokrajowca w Polsce

Pytanie:

"Córka będąca obywatelką RP zawarła związek małżeński z cudzoziemcem. Małżeństwo zostało zawarte poza granicami UE i zarejestrowane w polskim USC. Urzędnik w Wydziale Paszportów odmawia wydania zaproszenia dla zięcia na czas dłuższy niż 3 miesiące, tłumacząc to zbyt niskimi dochodami osoby zapraszającej. Zaproszenie takie jest konieczne do uzyskania wizy wjazdowej. Jakie należy poczynić starania, aby zięć mógł otrzymać pozwolenie na czasowy, ewentualnie stały pobyt w Polsce?"

Odpowiedź prawnika: Pobyt obcokrajowca w Polsce

O wydanie wizy można ubiegać się, jeżeli Pan/Pani zięć zamierza wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywać na nim przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące i Pan/Pani zięć nie jest obywatelem kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o zniesieniu obowiązku wizowego.

O wizę można się ubiegać, jeżeli Pan/Pani zięć posiada ważny dokument podróży, uprawniający Pana/Pani zięcia do powrotu do kraju stałego zamieszkania lub wyjazdu do innego państwa. Wizę zamieszcza się w dokumencie podróży, jeżeli okres jego ważności przekracza co najmniej o 3 miesiące termin, w którym musi nastąpić wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wydanej wizy.

Jeżeli Pan/Pani zięć przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej przewidującej zniesienie obowiązku wizowego, to jeżeli Pan/Pani zięć zamierza przebywać dalej w Polsce powinien na co najmniej 14 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie takiej umowy międzynarodowej wystąpić o wydanie wizy, przy czym łączny okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej przewidującej zniesienie obowiązku wizowego oraz wiz nie może przekroczyć 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu.

Wiza uprawnia do jednokrotnego, dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na nim w oznaczonym w wizie okresie pobytu. Wizę wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 3 miesiące.

Cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej, jeżeli:

 1. nie zostały spełnione przesłanki do wydania wizy określonego typu;

 2. jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

 3. nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ważnego przez okres zamierzonego pobytu cudzoziemca na tym terytorium;

 5. zachodzi obawa, że wydanie wizy mogłoby spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej;

 6. okres ważności dokumentu podróży cudzoziemca jest krótszy niż 3 miesiące od terminu, w którym musi nastąpić jego wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tej wizy;

 7. w postępowaniu o wydanie wizy złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako autentycznego używał.

Brak środków wystarczających na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Polski stanowi wystarczająca przesłankę odmowy udzielenia wizy.

Pana/Pani zięć może rozważyć także wystąpienie o wydanie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. O udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Okolicznościami takimi mogą być w szczególności:

 1. uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej albo pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca lub powierzenia mu innej pracy zarobkowej, jeżeli zezwolenie na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej nie jest wymagane,

 2. prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystnej dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy,

 3. kontynuowanie przez cudzoziemca o uznanym dorobku artystycznym twórczości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. podjęcie studiów przez cudzoziemca mającego zapewnione środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów studiów oraz utrzymania podczas studiów, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, potwierdzone zaświadczeniem państwowej lub niepaństwowej szkoły Wyższej o przyjęciu na studia,

 5. udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,

 6. małżeństwo z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na osiedlenie się,

 7. zamiar wspólnego zamieszkiwania członków rodziny z pracownikiem migrującym, o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz.U. z 1999r. Nr 8, poz.67).

Powyższe okoliczności mają jedynie charakter przykładowy, w związku z czym mogą również istnieć inne przyczyny, które mogą uzasadniać ubieganie się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Jeżeli Pana/Pani zięć przebywa za granicą wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony należy złożyć za pośrednictwem konsula. Jeżeli natomiast przebywa w Polsce, wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu.

Ubiegając się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony Pana/Pani zięć obowiązany jest złożyć:

 1. 4 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

 2. 4 kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,

 3. dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość,

 4. znaczki opłaty skarbowej lub dowód uiszczenia opłaty konsularnej,

 5. zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego (w przypadku składania wniosku u wojewody).

W przypadku, gdy podstawą ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jest małżeństwo z obywatelem polskim Pana/Pani zięć jest obowiązany złożyć dodatkowo odpis aktu małżeństwa.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielane jest na okres do 2 lat. Może być ono przedłużane na kolejne okresy nie dłuższe jednak niż 2 lata.

Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli:

 1. nie spełnia wymogów, określonych w ustawie;

 2. jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

 3. jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;

 4. okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu lub pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie inny niż deklarowany;

 5. podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

 6. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;

 7. w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony: złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako autentycznego używał;

 8. stwierdzono u niego chorobę lub zakażenie, podlegające obowiązkowemu leczeniu, lub istnieje podejrzenie takiej choroby lub zakażenia, a cudzoziemiec nie wyraża zgody na to leczenie;

 9. nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa;

 10. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.

W wypadku ubiegania się prawa do zamieszkania na czas nie jest konieczne wskazanie posiadania środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Pana/Pani zięć może ubiegać się o wydanie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE.

Zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który:

 1. jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

 3. bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany, 7 lat w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy;

 4. jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na osiedlenie się, jeżeli:

 1. nie spełnia wymogów określonych w ustawie;

 2. jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

 3. jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;

 4. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim, a związek małżeński został zawarty wyłącznie w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się;

 6. w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się: złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako autentycznego używał;

 7. nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa.

Tak więc oprócz ubiegania się o wizę Pana/Pani zięć może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Naszym zdaniem łatwiej Pana/Pani zięciowi będzie spełnić przesłanki dla ubiegania się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony niż przesłanki dla uzyskania wizy. Jednakże w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie właściwe organy również mogą odmówić wyrażenia zgody, powołując się na brak posiadanych środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika