Podważenie pozwolenia budowlanego

Pytanie:

Będę budował budynek jednorodzinny w gęstej zabudowie domków jednorodzinnych. Uprzejmie proszę o informację, czy ostateczne pozwolenie na budowę domku jednorodzinnego, które otrzymałem z Urzędu Miasta uwzględniające również zgodnie z Ustawą wymagane odległości między sąsiadującymi budynkami, może być podważone przez sąsiada w trakcie budowy? Jaką wysokość może mieć podpiwniczony jednopiętrowy budynek jednorodzinny bez poddasza użytkowego? Czy Urząd Miasta może pominąć wydając pozwolenie na budowę, analizę urbanistyczną obejmującą rozpoznanie w terenie odległości między istniejącymi budynkami, a tym na który ma być wydane pozwolenie? Czy budując zgodnie z projektem i wszelkimi pozwoleniami istnieje "furtka" w prawie budowlanym, która może spowodować wstrzymanie budowy na wniosek np. sąsiada?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ostateczna decyzja dotycząca pozwolenia na budowę, może być podważana, w przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego w trybach nadzwyczajnych – takich jak wznowienie postępowania , czy też stwierdzenie nieważności decyzji.

Ponadto, ostateczna decyzja możne być, na zasadach przewidzianych  przepisami sądowoadministracyjnymi zaskarżona do sądu administracyjnego. Zgodnie z tymi przepisami,  prawo wniesienia skargi - co do zasady - jest uwarunkowane uprzednim wyczerpaniem przez skarżącego środków zaskarżenia, jeżeli przysługiwały mu one w postępowaniu przed organem administracyjnym. Skarga może być wniesiona w terminie trzydziestodniowym od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Ponadto, zgodnie z art. 347 kodeksu cywilnego, posiadaczowi nieruchomości przysługuje roszczenie o wstrzymanie budowy, jeżeli budowa mogłaby naruszyć jego posiadanie albo grozić wyrządzeniem mu szkody. Roszczenie może być dochodzone przed rozpoczęciem budowy; wygasa ono, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu miesiąca od rozpoczęcia budowy. Większość przedstawicieli literatury przedmiotu przyjmuje, że art. 347 dotyczy sytuacji, gdy określona osoba wznosi budowlę na innym gruncie aniżeli grunt zagrożony, czyli przykładowo, na gruncie bezpośrednio sąsiadującym.

Pozwolenie na budowę wydaje się na podstawie dostarczonych dokumentów.  Dołączony do wniosku o pozwolenie na budowę, projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Maksymalna wysokość budynków mieszkalnych może być ustalona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: