Podwyższenie alimentów a dochody drugiej żony

Pytanie:

"W sądzie toczy się sprawa o podwyższenie alimentów na dziecko męża z poprzedniego związku małżeńskiego. Sędzia, mimo iż mamy z mężem podpisaną rozdzielność majątkową (jescze przed zawarciem związku małżeńskiego) zażądał ode mnie przedstawienia moich dochodów, a także umowy leasingowej na samochód, którego jestem użytkownikiem w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Czy ma do tego prawo? Jak w tym przypadku działa zawarta przez nas umowa o rozdzielności majątkowej? Proszę takze o informacje, czy mąż może wystąpić o zmianę sędziego, gdyż sędzia prowadząca sprawę jest bardzo stronnicza, stwierdziła na ostatniej rozprawie, że jeżeli mąż nie może płacić podwyższonych alimentów, to ma sprzedać samochód (leasing w mojej firmie)."

Odpowiedź prawnika: Podwyższenie alimentów a dochody drugiej żony

Rozdzielność majątkowa małżonków i realizacja obowiązku alimentacyjnego to dwie różne sprawy, nie mające na siebie wzajemnie wpływu. Umowa o rozdzielności majątkowej reguluje sprawy majątkowe pomiędzy małżonkami. Ma znaczenie w razie ich ewentualnych rozliczeń, umożliwia większą swobodę w zarządzaniu własnymi majątkami, gdyż w tym zakresie jeden małżonek nie potrzebuje już zgody na dokonanie czynnośći przekraczjącej zakres zwykłego zarządu, gdy czyności ta dotyczy składnika majątku wchodzącego w skład majątku odrębnego tego małżonka. Obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka natomiast ma zupełnie inny charakter. Chodzi tu o ponoszenie odpowiedzialności za wychowanie i środki utrzymania przeznaczonych dla dzieci ojca. Fakt, iż została Pani zobowiązana do przedstawienia swoich dochodów jest w pełni zgodne z prawem. Sędzia bowiem ma za zadanie w toczącym się postępowaniu ustalić standard życia dziecka zobowiązanego i samego zobowiązanego. Natomiast standardu życia nie tworzą przecież same tylko dochody Pani męża. Ustalenie to jest konieczne z tego względu, iż w doktrynie prawa rodzinnego przyjmuje się, iż uprawniony (tu dziecko) ma prawo do życia w tym samym lub co najmniej zbliżonym standardzie co zobowiązany (tu ojciec). Państwa umowa o rozdzielności majątkowej nie ma tu nic do rzeczy. Stwierdzenie sędzi, iż w braku pieniędzy zobowiązany powinien sprzedać samochód jest także w pełni uzasadnione i nie świadczy o stronniczości sędzi. Bowiem z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka nie zwalnia nawet trudna sytuacja materialna rodziców. Zmuszeni są zatem dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami, a w sytuacjach skrajnych, zwłaszcza o charakterze przejściowym, sprostanie obowiązkowi alimentacyjnemu wymagać będzie poświęcenia części składników majątkowych (np. sprzedaż samochodu, czy innej ruchomości). Proszę pamiętać o tym, iż oboje rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych wobec dzieci, a zakres tego obowiązku wyznacza z jednej strony poziom usprawiedliwionych potrzeb osób alimentowanych, z drugiej zaś - zarobkowe i majątkowe możliwości każdego z zobowiązanych. Możliwości te określa się nie według faktycznie osiąganych dochodów, ale według tego, jakie dochody może osiągnąć zobowiązany do alimentowania przy założeniu, że dokłada wszelkich starań i swoje możliwości zarobkowe w pełni wykorzystuje.

W opisanej sytuacji nie zachodzą więc przesłanki do wyłączenia sędziego. Bowiem zgodnie z treścią przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących wyłączenia sędziego, sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; 2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron; 5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator. Poza tym niezależnie od powyższych przyczyn, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.

 


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • izza 2016-09-27 09:36:46

    scyzoryk otwiera się w kieszeni - mam dwoje własnych dzieci i mam im odmówić jedzenia tylko dlatego, że była żona chce wyższych alimentów, a mój mąż zarabia mniej ode mnie. DLACZEGO MAM ŁOŻYĆ NA CUDZE DZIECKO ODMAWIAJĄC WŁASNEMU !!! TO CHORE.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika