Polisa OC pojazdu

Pytanie:

W 2007r. kupiłam pojazd z ważna polisą OC wykupioną w X. 27-07-2007 pojazd ten sprzedałam, polisę przekazałam nabywcy. 15-06-2009r. dostałam wezwanie do zapłaty wystawione przez firmę windykacyjną, z którego wynika, że 08-08-2007r. została zawarta kolejna umowa, czyli już po sprzedaży pojazdu. Z rozmowy z X. wynika, że stosowne dokumenty zostały wysłane do mnie pocztą, być może, ale ja nic nie podpisywałam. Po otrzymaniu tego pisma przesłałam do nich faxem fakturę sprzedaży. Jednak to nic nie zmieniło, otrzymałam już pismo przedprocesowe. Z mojej wiedzy wynika, że nabywca pojazdu zmuszony był zawrzeć kolejna umowę, co wiąże się albo z wypowiedzeniem złożonym w X albo z kontynuacją ubezpieczenia w tej firmie. Więc jakąś informację X powinien mieć. Czy firma ubezpieczeniowa słusznie wymaga ode mnie opłacenia tej polisy mimo, że nie podpisywałam żadnej umowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W niniejszej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 niniejszej ustawy, w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.

Z powyższego wynika więc, iż od chwili zbycia pojazdu mechanicznego, na nabywcę przeszły wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy. Nabywca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu, bądź też nie wypowiadać jej. W takim przypadku umowa będzie wiązać, aż do czasu zakończenia okresu jej obowiązywania. W opisanym przypadku nabywca nie wypowiedział umowy, w związku z czym obowiązywała ona nadal, aż do czasu upływu okresu, na który została zawarta. Jak jednak wynika z opisu sytuacji faktycznej, nabywca pojazdu mechanicznego, zawarł kolejną umowę ubezpieczenia z tym samym ubezpieczycielem - innej możliwości nie ma bowiem umowa automatycznie nie powinna zostać przedłużona na kolejny okres ubezpieczenia lecz, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa powinna ulec rozwiązaniu z upływem terminy ubezpieczenia.  Można więc domniemywać, iż nabywca zawarł kolejną umowę ubezpieczenia - innej możliwości w świetle prawa nie ma.

Pani odpowiedzialność za składkę powstała w związku z tym, iż w terminie 30 dni nie poinformowała Pani zakładu ubezpieczeń o tym, iż sprzedała Pani auto wskazując jednocześnie nabywcę samochodu. Prawo bowiem obliguje Panią do dokonania takiej czynności pod rygorem odpowiedzialności solidarnej z nabywcą samochodu za składki.

Przepisy wspomnianej ustawy wyraźnie regulują tę sytuację. Jak wynika z art. 32 ust. 1 i 3 ustawy, zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy. Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 (czyli o fakcie sprzedaży samochodu)

Jak więc wynika z powyższego do czasu powiadomienia zakładu ubezpieczeń, pozostaje Pani zobowiązana solidarnie z nabywcą za składki. Solidarna odpowiedzialność oznacza, iż zakład może żądać zaspokojenia roszczenia tak od Pani, jak i od nabywcy samochodu, jak i też od Państwa obojga. Jeśli Pani uiści te należności, będzie Pani miała roszczenie regresowe (zwrotne) wobec nabywcy pojazdu o zwrot uiszczonych za niego sum.

W Pani przypadku najkorzystniej jest jak najszybciej powiadomić zakład o sprzedaży oraz ustalić co jest podstawą przedłużenia umowy na kolejny okres i czy nie jest to próba wyłudzenia od Pani pieniędzy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY