e-prawnik.pl Porady prawne

Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Pytanie:

Czy organ podatkowy (dyrektor izby celnej), wydający decyzję na skutek złożenia odwołania od decyzji organu I instancji, może dowolnie przedłużać termin wydania decyzji (czyli przekraczać termin z art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej? Czy jest skarga na opieszałość organu bądź na zaniechanie czy niezasadne przedłużanie podstępowania? Jeśli tak, to do kogo i w oparciu o jaką podstawę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie

24.10.2005

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego, organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia (art. 125 § 1 Ordynacji podatkowej). Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy (art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej). Przy czym do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej).

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, nawet gdy  niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu (art. 140 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Należy podkreślić, że upływ terminów załatwiania sprawy nie pozbawia organu podatkowego ani właściwości w sprawie, ani kompetencji do jej załatwiania, ani też nie wpływa na ważność już dokonanych czynności postępowania, jak i czynności podjętych po upływie terminu.

Na niezałatwienie sprawy we właściwym lub w dodatkowym terminie przez dyrektora izby celnej stronie służy ponaglenie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 141 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Właśnie „ponagleniem” strona może walczyć z bezczynnością (milczeniem) organu podatkowego lub opieszałością jego działania. Jeżeli Minister Finansów uzna ponaglenie za uzasadnione, wyznaczy dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmie środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości (art. 141 § 2 Ordynacji podatkowej).

Pracownik organu podatkowego (np. izby celnej), który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie, nie zawiadomił strony o niezałatwieniu sprawy we właściwym terminie albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa (art. 142 Ordynacji podatkowej).

Podsumowując, w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie przez dyrektora izby celnej, stronie służy - na podstawie art. 141 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - ponaglenie do Ministra Finansów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ