Porozumienie z dłużnikiem w trakcie egzekucji

Pytanie:

"Wierzyciel złożył do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w stosunku do dłużnika, bo ten nie uregulował kilku faktur. Nakaz taki został wydany, opatrzony klauzulą natychmiastowej wykonalności, a następnie została skierowana sprawa do komornika, aby wszczął postępowanie egzekucyjne. Komornik zawiesił postępowanie, gdyż dowidział się, że dłużnik przeprowadza postępowanie upadłościowe. Aktualnie dłużnik skontaktował się z wierzycielem i zaproponował porozumienie zakładająca częściową spłatę zadłużenia oraz częściowe umorzenie długu. Czy wierzyciel może w takiej sytuacji podpisać w/w porozumienie z dłużnikiem? Czy powinien w takiej sytuacji zwrócić nakaz zapłaty sądowi oraz odwołać postępowanie egzekucyjne?"

Odpowiedź prawnika: Porozumienie z dłużnikiem w trakcie egzekucji

Postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone z uwagi na wszczęcie postępowania upadłościowego wobec dłużnika. Oznacza to, że obecnie komornik nie podejmuje żadnych czynności celem wyegzekwowania należnych kwot. Wydaje się, że jest możliwe zawarcie porozumienia z dłużnikiem, a dłużnik może spełnić świadczenie bezpośrednio do rąk wierzyciela, z pominięciem komornika.

Należy jednak pamiętać, że komornik- po ewentualnym podjęciu zawieszonego postępowania- w dalszym ciągu prowadzić będzie egzekucję, starając się odzyskać całość kwoty wskazanej w nakazie zapłaty. Dlatego też konieczne jest zawiadomienie komornika o dokonanej zapłacie.

Stosowne zawiadomienie komornika o spłacie długu może wystosować wierzyciel lub dłużnik, okazując dowód spełnienia świadczenia. Ma to być pismo nie budzące wątpliwości w swej treści co do prawdziwości. Zgodnie z art. 822 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, złożenie przez dłużnika nie budzącego wątpliwości dowodu na piśmie przed podjęciem czynności egzekucyjnej, iż dopełnił swego obowiązku albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki, daje komornikowi podstawę do wstrzymania się z dokonaniem czynności. Zatem udokumentowane wykonanie swojego zobowiązania (spłata całości długu wraz z odsetkami), może spowodować wstrzymanie się komornika z dokonaniem określonej czynności (np. sprzedaży licytacyjnej nieruchomości). Taki sam skutek wywołuje potwierdzone na piśmie odroczenie terminu płatności przez wierzyciela.

Wierzyciel, który otrzymał całość pieniędzy powinien złożyć do komornika wniosek o umorzenie egzekucji lub w razie wstrzymania czynności egzekucyjnych nie żądać ich przeprowadzenia.

Należy jednak pamiętać, że nawet, gdy dłużnik spłaci całość swojej zaległości, nie będzie zwolniony z poniesienia kosztów postępowania egzekucyjnego.

Zwracamy jednak uwagę, że jeśli prowadzone jest postępowanie upadłościowe (zakładamy, że skoro postępowanie egzekucyjne, to została ogłoszona upadłość), dłużnik nie powinien proponować porozumienia co do spłaty długu. Zgodnie bowiem z przepisem art. 38 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003 nr 60 poz. 535 ) sąd może zabezpieczyć majątek  w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego. Dłużnik nie powinien bez uzyskania jego zgody dysponować swoim majątkiem, który wchodzi w skład masy upadłości.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika