e-prawnik.pl Porady prawne

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Pytanie:

Czy można powołać dyrektora na stanowisko przed upływem 2 tygodni od konkursu na dyrektora, jeżeli władze oświatowe (kurator Oświaty) zostały powiadomione o wotum nieufności do nowego dyrektora (podpisy 2/3 Rady Pedagogicznej), oraz jeśli na kandydata na dyrektora zostało złożone doniesienie do prokuratury, zarzut - zniszczenie zdrowia psychicznego i zniszczenie zawodowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

11.4.2006

Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, chyba że organ sprawujący nadzór pedagogiczny (takim organem jest kurator oświaty) zgłosił umotywowane zastrzeżenie w ciągu 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.

Powierzenie przez organ prowadzący stanowiska dyrektora szkoły lub placówki może nastąpić, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia. Jeżeli zatem zastrzeżenie takie zostanie zgłoszone, stanowisko dyrektora nie zostanie danej osobie powierzone. Natomiast, jeżeli kurator oświaty nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu 14 dni, danej osobie zostanie powierzone stanowisko dyrektora. Nie można powierzyć stanowiska dyrektora przed upływem 14 dni przewidzianych na wydanie opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Gmina Miasta Lipn

18.7.2016 9:23:1

Re: Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły został roztrzygniety , wygrała go Panixxxxx W jakim terminie Burmistrz powinien powierzyć stanowisko dyrektora, czy Kandydaturę winien przedstawić Kuratorowi Oświaty?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ