Pozew cywilny o zwrot kosztów komorniczych

Pytanie:

Mój mąż zobowiązany jest do płacenia alimentów na dziecko z pierwszego małżeństwa. Stara się to wypełniać rzetelnie , niestety około czterech lat temu przez okres 3 miesięcy wpłacał niższe niż zasądzone alimenty z powodu chwilowych kłopotów z pracą . Była żona złożyła od razu pismo do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zatajając, że otrzymywała większą część alimentów. Mąż długo musiał się natrudzić, aby tę sprawę wyjaśnić. Komornik był mocno zdenerwowany, że egzekwuje nierzetelne kwoty zatajone przez była żonę. Wszelkie długi zostały szybko uregulowane, mąż od tego czasu płaci na bieżąco i w zasądzonej wysokości alimenty, ale za pośrednictwem komornika. Pomimo wielu próśb, monitów, a nawet przeprowadzonego postępowania sądowego przeciwegzekucyjnego nie udało się uzyskać nakazu wycofania tej sprawy z egzekucji. Wszyscy twierdzą, że tylko była żona jest władna, aby ten wniosek wycofać. A ona nie chce tego zrobić, trochę z obawy, że gdyby mąż nie zapłacił alimentów to nie mogłaby iść do komornika, gdyż obawia się że jej nie uwierzy, bo przysporzyła mu już dużych kłopotów. O jej złej woli najlepiej świadczy fakt, że nawet Sąd na sprawie o podwyższenie alimentów proponował, że w zamian za wycofanie wniosku od komornika zasądzi dużo wyższe alimenty na rzecz dziecka, ale się nie zgodziła na to rozwiązanie. Kwoty wpłacone bezpodstawnie do komornika dają już pokaźną sumę. Chcielibyśmy napisać pozew cywilny o zwrot tych kwot, ponieważ mamy zaświadczenia od komornika, że zaległości są równe 0 zł . Komornik sam nie może umorzyć postępowania twierdząc, że jest to świadczenie periodyczne i tylko wierzycielka może swój wniosek wycofać, a mąż nadpłaca co miesiąc solidne już kwoty. Mamy nadzieję ,że taki pozew zmusiłby ją do wycofanie wniosku o egzekucję, bo póki co jesteśmy bezradni., Żaden Sąd, ani nikt inny nie może jej zmusić do wycofanie wniosku, przez co powstaje u nas szkoda. Chcielibyśmy byłą małżonkę zmusić jakoś do jej naprawienia, albo przynajmniej do skłonienia do wycofania wniosku o egzekucję komorniczą alimentów bo nie istnieją dla jej prowadzenia żadne finansowe uzasadnienia. Czy i na podstawie jakiego paragrafu mąż mógłby na drodze postępowania cywilnego zażądać od byłej małżonki zwrotu wpłacanych co miesiąc kosztów komorniczych od nieistniejących zaległości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodne z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 27 listopada 1986 r., sygn. akt III CZP 40/86: Dłużnik, przeciwko któremu wszczęta została egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie zaspokajał alimenty w terminie i wysokości określonej w tytule wykonawczym, może skutecznie - stosownie do okoliczności - w drodze skargi (na czynności komornika - przyp. red.) kwestionować czynności komornika w zakresie obciążenia go kosztami egzekucyjnymi (art. 767 i 770 kpc)". W uzasadnieniu tego orzeczenia wskazano że: „ Celowe koszty egzekucyjne - jak to wyjaśnił Sąd Najwyższy - powinny być ustalone w postępowaniu egzekucyjnym, z którego wynikły. Nie mogą być natomiast ustalane w innym postępowaniu (por. wyrok z dnia 14 czerwca 1973 r. I CR 250/73 OSNCP 1974/6 poz. 110)."
Dopuszczalność skargi na czynności komrnika w omawianej sytuacj potwierdził również SN w orzeczeniu z z dnia 9 września 1987 r., sygn. akt III CRN 233/87, w którym zostało wskazane: „Wierzyciel, który bez potrzeby powoduje wszczęcie egzekucji w sytuacji, gdy dłużnik zgodnie z tytułem wykonawczym dobrowolnie świadczy alimenty w wymaganej wysokości i ustalonym terminie, sam powinien ponieść wywołane tym postępowaniem koszty egzekucyjne, przysługujące organowi egzekucyjnemu. Zwolnienie wierzycielki, jako dochodzącej roszczeń alimentacyjnych, od uiszczenia kosztów sądowych (art. 111 § 1 pkt 2 kpc), które rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne (art. 771 kpc), w tym wypadku dotyczy tylko kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji (art. 770 kpc)".


Z powyższego wynika, że w sytuacji gdy prowadzano jest egzekucja, pomimo tego, że dłużnik regularnie uiszcza swoje należności, należy wnieść skargę na czynności komornika w zakresie naliczonych kosztów komorniczych. Proszę jednak pamiętać, że cytowane wyżej orzeczenia zostały wydane w sytuacji, w której dłużnik od początku płacił regularnie swoje należności, a Pani mężowi zdarzyło się nie zapłacić w terminie, stąd wnosząc skargę w sytuacji opisanej w pytaniu należałoby starannie wyargumentować, że niniejsze orzecznictwo ma zastosowanie również do Państwa sytuacji, a także - ewentualnie - wyjaśnić (przedstawiając dowody) przyczyny braku płacenia alimentów przez pewien okres. Ostatecznie o tym, czy Pani mąż ma podstawy do kwestionowania naliczonych kosztów komorniczych będzie rozstrzygał sąd. 


Natomiast kwestia, czy w opisywanej sprawie można wnieść odrębne powództwo o odszkodowanie (na podstawie  art. 415 kc) w procesie cywilnym, w którym to procesie kwestionowane będą ustalenia dotyczące kosztów komorniczych i obowiązku ich ponoszenia przez dłużnika, w świetle wskazanego orzecznictwa może rodzić wątpliwości. Koszty komornicze ustala komornik i najprawdopodobniej (zastrzegamy jednak, że  nie przesądzamy z całą pewnością o wyniku sprawy) bez podważenia tego ustalenia w drodze skargi na czynności komornika, proces o odszkodowanie nie przyniesie pożądanego skutku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: