pozew o eksmisję

Pytanie:

Lokal, który zakupiłem na licytacji zajmują poprzedni lokatorzy bez tytułu prawnego. Chcę ich wyeksmitować. Czy pozew należy nazwać: o eksmisję, czy: o opróżnienie lokalu z osób i rzeczy. Czy w powództwie wskazać fakt, ze 3 z 5-ciu osób jest bezrobotna, aby uzyskać w orzeczeniu przyznanie lokalu socjalnego? Czy jeżeli jest to rodzina to prawo do lokalu socjalnego przysługuje wszystkim razem, czy tylko tym 3 osobom bezrobotnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ogólną zasadą w postępowaniu cywilnym jest decydowanie o charakterze pisma przez jego treść a nie tytuł. Z tego względu zamieszczenie któregokolwiek ze sformułowań w żądaniu pozwu nie będzie stanowić uchybienia. Posługując się jednak językiem prawniczym należałoby wnosić o opróżnienie lokalu. Oczywiście serwis e-prawnik.pl może przygotować odpowiedni pozew w ramach usługi „Zamów dokument".

Osobną sprawą jest kwestia uzyskania lokalu socjalnego. Zgodnie z art. 14.1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 ) w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Należy zatem rozstrzygnąć kwestię czy uprawnienie takie może przysługiwać osobie, która nie ma statusu najemcy lub współnajemcy oraz czy uprawnienie takie może przysługiwać osobie, która w ogóle nigdy nie miała żadnego tytułu prawnego do korzystania z lokalu, który zajmuje i z którego jest przeprowadzana jej eksmisja.

Sąd Najwyższy w uchwale z 15 listopada 2001 r. ( III CZP 66/01 ) ustalił, że przepisy art. 14 i 15 Ustawy mają zastosowanie do osób, które były lokatorami w rozumieniu art. 2 Ustawy tj. do osób używających lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Prawo do lokalu socjalnego może zatem przysługiwać jedynie osobom, które mają do korzystania z lokalu tytuł prawny. W tradycyjnej wykładni pojęcia lokator dokonanej przez Sąd Najwyższy przyjmuje się, że korzystanie z lokalu przez domowników najemcy oraz przez osoby, którym najemca użyczył lokalu, nie może być uznawane za bezprawne lub pozbawione tytułu prawnego korzystanie z lokalu, mimo że takie osoby nie wiąże bezpośrednio z wynajmującym stosunek najmu.

Prawo do lokalu przysługujące takim osobom jest prawem pochodnym od prawa najemcy - powstaje i gaśnie wraz z nim ( tak: Roman Dziczek, Ochrona praw lokatorów, dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów., Warszawa 2005, s. 96 ). Niemniej jednak przynajmniej jedna z osób przebywających w lokalu musi posiadać do niego tytuł prawny.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 czerwca 2001 r., ( III CZP 28/01 ) potwierdził wyraźnie, że „obowiązek orzeczenia przez sąd o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego lub o braku takiego uprawnienia odnosi się tylko do byłego najemcy lokalu podlegającego opróżnieniu i osób z nim stale w tym lokalu zamieszkałych". Jak można zatem wywnioskować, uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego nie obejmuje osób, które nigdy najemcami nie były. Nie oznacza to jednak, że osoby te nie mogą w wyjątkowych okolicznościach otrzymać prawa do lokalu socjalnego.
Art. 24 Ustawy stanowi bowiem, że prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która samowolnie zajmuje lokal i wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu, chyba że przyznanie lokalu socjalnego byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione.
Jak z powyższego wynika sąd zdecyduje samodzielnie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu lokalu socjalnego osobom zamieszkującym oznaczony w stanie faktycznym lokal. Nie ma zatem potrzeby zamieszczania w pozwie informacji sytuacji zarobkowej wymienionych osób.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

  Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu? Kiedy sąd nie da rozwodu? Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

 • Eksmisja małżonka w trakcie sprawy o rozwód

  Zgodnie z art. 58 § 2 zd. drugie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne (...)

 • Eksmisja na żądanie współlokatora

  Eksmisja z lokalu mieszkalnego może nastąpić na podstawie różnych przesłanek zawartych w przepisach prawa. Co istotne, z żądaniem orzeczenia eksmisji nie musi występować do sądu wyłącznie (...)

 • Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

  Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu.

NA SKÓTY