Pozwanie Skarbu Państwa - Nadleśnictwa

Pytanie:

Wystąpiłem z pozwem przeciwko Nadleśnictwu Państwowemu w N. Pozew mój dotyczył roszczeń wynikających z zawartej z tym Nadleśnictwem umowy o kupno drewna do obróbki tartacznej. Sąd odrzucił ten pozew jako skierowany przeciwko jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Przepadła też cała opłata sądowa wniesiona na wezwanie sądu. Jednocześnie sąd nie wskazał prawidłowej strony pozwu, bo według Sądu zarówno Lasy Państwowe jak i Nadleśnictwa jako jednostki organizacyjne wprost pozbawione osobowości prawnej nie mają zdolności być stroną w procesie cywilnym, a ewentualna próba "uzupełnienia " braku zdolności sądowej po stronie pozwanej, sprowadzająca się do zastąpienia Lasów Państwowych - Nadleśnictwa w N. przez inny podmiot (bez względu na to, czy w drodze czynności powoda czy Sądu) byłaby niedopuszczalna w ramach danego postępowania. Kto w tej sprawie jest pozwanym? Dlaczego Sąd nie wezwał mnie do usunięcia braków, a od razu odrzucił pozew co skutkuje koniecznością ponownego wniesienia kilkuset złotych tytułem opłaty sądowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na początku trzeba wyjaśnić, iż Lasy Państwowe są państwową jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Na podstawie art. 67 § 2 za Skarb Państwa podejmuje czynności procesowe organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie. Nadleśnictwo jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych natomiast kierownikiem nadleśnictwa oraz organem uprawnionym do reprezentowania Skarbu Państwa w stosunkach cywilnoprawnych jest nadleśniczy. Oznacza, iż Pański pozew powinien być skierowany nie przeciw nadleśnictwu, lecz przeciwko Skarbowi Państwa ze wskazaniem, iż organem go reprezentującym jest nadleśniczy. Formułując pozew powinien Pan oznaczyć dokładnie stronę postępowania. Nie wskazanie w ogóle jako strony SP spowodowało odrzucenie pozwu na podstawie art. 199 § 1 kpc. W przypadku takich braków pozwu przepisy (art. 71) nie pozwalają sądowi na wezwanie powoda do uzupełnienia braków, ponieważ braków tych nie można w takim wypadku uzupełnić. W przypadku przez Pana opisanym nie ma możliwości uzupełniania braku zdolności sądowej nadleśnictwa, gdyż to ustawa kształtuje charakter nadleśnictwa jako jednostki organizacyjnej i tylko w formie ustawy możliwe jest przyznanie nadleśnictwu zdolności sądowej. W tej sytuacji Powinien Pan złożyć do sądu kolejny pozew. W przypadku pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron - przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia, sąd z urzędu zwraca cały wpis. Jeżeli sąd tego nie zrobił, należy się o to upomnieć albo, ewentualnie, w prawidłowym już pozwie, zażądać zaliczenia kwoty na poczet opłaty od tego pisma. Roszczenie strony o zwrot opłaty sądowej przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia powstania tego roszczenia. Zwrot opłat, o którym mowa w niniejszym rozdziale, może również zarządzić przewodniczący lub referendarz sądowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: