Pozwolenia na budowę a rozbudowa

Pytanie:

Firma jest właścicielem nieruchomości którą wykorzystuje na cele działalności gospodarczej - drobne usługi i handel - w 2004 i 2006 r . Nieruchomość była rozbudowywana zgodnie z prawem budowlanym - całość jest już odebrana. W chwili obecnej chcemy dobudować małe 40 metrowe pomieszczenie jako tzw. doklejkę do istniejącego budynku złożyliśmy wniosek o wydanie zgodny na budowę no i sprawa utknęła w urzędzie gdyż ten czeka aż wypowiedzą się sąsiedzi, którzy się zgadzają ale nie mają uregulowanych spraw spadkowych (właściciel sąsiedniej nieruchomości zmarł a żona nie potrafi przeprowadzić postępowania spadkowego) urząd wyznaczył tej Pani czas 2 miesięcy na uregulowanie tych spraw i na ten czas zawiesił naszą sprawę. Najdalej wystające części muru planowanej dobudowy są w odległości 4 metrów od granicy działki. Proszę o informację czy w takim przypadku w ogóle należy czekać na zgodę sąsiadów? przecież kiedyś już się zgadzali przy dużej budowie a wtedy sąsiadka już była wdową . Jakie mamy inne rozwiązania? bardzo zależy nam na czasie, rozważaliśmy też opcję dobudowy mniejszego pomieszczenia do 30 m kwadrat, bo słyszeliśmy kiedyś że takie budowy nie wymagają zgody - czy tak jest rzeczywiście?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do rozbudowy budynku należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, nie zwalnia inwestora z tego obowiązku fakt, że sąsiad wcześniej zgodził się na budowę głównego budynku. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy prawo budowlane, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Jak więc wynika z powyższego wyłączną przesłankę korzystania ze statusu strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę jest fakt znajdowania się w obszarze oddziaływania obiektu (wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2006 r., OSK 936/2005).

W procesie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, organ administracji publicznej zobowiązany jest wziąć pod uwagę m.in. zgodność z prawem podejmowanych inwestycji, co oznacza też ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1996 r. ( III ARN 73/95), zakres ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich [...] obejmuje także pozbawienie lub ograniczenie na sąsiedniej nieruchomości dopływu dziennego światła do znajdujących się na niej upraw. Ochrona taka najczęściej wyraża się również w odległościach i oddziaływaniu inwestycji na nieruchomości sąsiednie. Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 1982 r. ( SA/Kr 234/82), zgodnie z którym, organ administracji orzekający w sprawie usytuowania obiektów budowlanych na działce budowlanej (terenie budowy), uwzględniając interes właścicieli sąsiednich nieruchomości, a także innych osób, może, a nawet powinien, sytuować budynki stwarzające uciążliwość dla otoczenia w odległości większych od minimalnych, jeżeli tylko istnieją w danej sprawie odpowiednie ku temu warunki.

Jak więc wynika z powyższego, ustawa prawo budowlane nie przewiduje w procesie budowlanym obligatoryjnego wymogu uzyskania zgody właściciela nieruchomości sąsiedniej. Jednakże proces budowy i cała inwestycja, powinny uwzględniać ochronę praw właścicieli nieruchomości sąsiednich. Jeżeli jednak, inwestycja spełnia wszelkie warunki, wymagane prawem (m.in. nie oddziałuje szkodliwie na nieruchomości sąsiednie) wówczas sprzeciw sąsiada nie może udaremnić procesu budowy (rozbudowy). Jeśli inwestycja taka naruszałaby interesy właścicieli sąsiednich nieruchomości, wówczas ich sprzeciw byłby skuteczny.

Właściciele, użytkownicy wieczyści, zarządy nieruchomości sąsiadujących z projektowaną budową, aby uzyskać status strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, także w trybie szczególnym nieważnościowym, muszą wskazać konkretny przepis, przewidujący w konkretnej sytuacji ograniczenie w swobodnym korzystaniu z ich nieruchomości wprowadzone ze względu na powstanie w ich sąsiedztwie określonego obiektu budowlanego (wyrok WSA z 21 marca 2006 r., VII SA/Wa 1221/2005).

Ustawa prawo budowlane wymaga w jednym przypadku uzyskania zgody właściciela nieruchomości sąsiedniej. Zgodnie z art. 47 w/w ustawy, jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa powyżej, właściwy organ - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa powyżej, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, na zasadach ogólnych (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

W opisanym stanie faktycznym konieczne będzie jednak uzyskanie pozwolenia na budowę, albowiem jest to rozbudowa budynku, nie zaś budowa nowego wolnostojącego budynku. Naszym zdaniem nie ma innej możliwości powiększenia przedmiotowego budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jak uzyskanie pozwolenia na budowę. Sąsiedzi znajdują się w strefie oddziaływania inwestycji, a w związku z tym muszą brać udział w postępowaniu, w innym wypadku postępowanie, a w konsekwencji decyzja o pozwoleniu na budowę, byłyby nieważne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • Więcej wolności w prawie budowlanym?

  Proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe – takie są zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Znikną absurdy, takie jak konieczność uzyskania (...)

 • Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organu. Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Czy w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

 • Umożliwienie dochodzenia do własności starych lokali mieszkalnych

  Nowelizacja zakłada umożliwienie dochodzenia do własności w wypadku lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Ma to zlikwidować lukę prawną, powstałą po wejściu w życie ustawy (...)

NA SKÓTY