Pozwolenie na przebudowę wentylacji

Pytanie:

"Zamierzona inwestycja będzie wymagała wprowadzenia zmian w istniejącej w budynku instalacji wentylacji. 1.proszę o podanie, z którego rozdziału ustawy Prawo Budowlane wynika obowiązek ubiegania się o pozwolenie na budowę w w/w sprawie? 2.piec (piece) do wypieku pizzy mają znaczną moc elektryczną, wydzielają dużo ciepła i zapachów, czy mogę je zamontować bez naruszania istniejącej w budynku wentylacji grawitacyjnej (czyli bez ubiegania się o pozwolenie na budowę)- Państwa odpowiedź wydaje mi się niejednoznaczna, będę wdzięczny za dodatkowe wyjaśnienie. 3. będę wdzięczny za podanie aktów prawnych dotyczących wymogów sanitarnych, które Państwo wymieniacie w swojej odpowiedzi."

Odpowiedź prawnika: Pozwolenie na przebudowę wentylacji

W rozdziale 4 Prawa Budowlanego, ustawodawca określa przypadki, w jakich pozwolenie na budowę jest zbędne oraz takie, w których rozpoczęcie budowy, przebudowy, remontu czy adaptacji naruszającej strukturę budynku wymaga jedynie zgłoszenia do odpowiedniego organu (art. 29 oraz 30 w zw. z art. 29 w/w ustawy). W wymienionych przepisach nie wyszczególniona jest przebudowa systemów wentylacyjnych. W przedstawionej sytuacji trudno zakwalifikować taką przebudowę do np. remontu budynku (ust. 2 pkt 1 art 29 w/w ustawy) czy instalacji innych urządzeń wewnątrz budynku typu instalacji telekomunikacyjnych (ust 1 pkt 27 art. 29 w/w ustawy). Domniemywać zatem należy, że takie pozwolenie będzie wymagane.

Jeżeli w celach wentylacyjnych instalowane było by jedynie urządzenie o wysokości do 3m (klimatyzacja), nie wymagane było by pozwolenie czy nawet zgłoszenie odpowiedniemu organowi (ust. 1 pkt 3 lit. b art 30 w/w ustawy). Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że prowadzona ma być przebudowa istniejącej wentylacji budynku, co jest równoznaczne z koniecznością uzyskania pozwolenia na przebudowę. Wcześniej niezbędnym będzie uzyskanie opinii i uzgodnień projektu przez Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy oraz Sanepid.

W myśl ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej konieczne jest uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (art. 3 w/w ustawy). W sanepidzie przedstawić należy projekt technologiczny przebudowy wentylacji, zatwierdzony przez rzeczoznawcę. O właściwych projektantów i rzeczoznawców najlepiej zapytać wcześniej w sanepidzie. Projekt powinien uwzględniać obowiązujące w tej materii przepisy m.in. rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gastronomicznych i przemysłu garmażeryjnego czy też przepisy przeciwpożarowe i inne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Wymienione akty prawne normują kwestie interesującej z Pańskiego punktu widzenia materii, stanowiąc m.in., że we wszystkich pomieszczeniach zakładu urządzenia wentylacyjne powinny działać sprawnie i zapewniać odpowiednią wymianę powietrza.

W pomieszczeniu kuchni powinny działać sprawnie urządzenia do usuwania gazów spalinowych, pary i zapachów potraw. Zakłady powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem dymów, pyłów, par i przykrych zapachów. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu. Uwzględnienie wszelkich wymogów wynikających z aktów prawnych leży w gestii projektantów technologicznych oraz rzeczoznawców.

Pełną i uzgodnioną dokumentację składa się w Urzędzie Gminy/Dzielnicy (lub starostwie) w celu uzyskania pozwolenia. Po zakończeniu stosownych robót, powiadomić w celu dokonania odbioru należy Straż Pożarną, PIP, Sanepid, Nadzór Budowlany Urzędu Gminy/Dzielnicy. Odbiór budowlany dokonywany jest następnie przez inspektorów Wydziału Architektury Gminy.

Oprócz wymienionych dotychczas ustaw i rozporządzeń, ważną będzie także ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., która reguluje m.in. wymagania zdrowotne żywności czy wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika