Praca przy robotach publicznych

Pytanie:

Czy umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy można zawrzeć z pracownikiem zatrudnionym przy robotach publicznych - i czy skutkuje to rozwiązaniem takiej umowy w przypadku rozwiązania umowy między pracodawcą a urzędem pracy, dotyczącej finansowania robót?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego przez organizatora robót publicznych w okresie nie dłuższym niż 12 mies., jeżeli zatrudnienie to nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Rejonowym urzędem pracy. Rejonowy urząd pracy (RUP) w razie braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia może kierować bezrobotnych do robót publicznych, jeżeli ich wykonywanie jest gospodarczo lub społecznie użyteczne. Wniosek do RUP na roboty publiczne jest intencją organizatora o zatrudnienie pracownika(ów). Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku przez Kierownika RUP, następuje podpisanie umowy na roboty publiczne, w której określa się m.in. obowiązki organizatora oraz RUP (pokrycie przez RUP części kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika). Organizator oraz RUP partycypuje w kosztach wynagrodzenia pracownika skierowanego przez urząd na zasadach określonych w umowie. Organizator, zawiera z osobą skierowaną do robót publicznych umowę o pracę na czas określony. Warunki pracy zatrudnionego w ten sposób bezrobotnego normuje Kodeks Pracy i podlega on tym samym zasadom jakie obowiązują pracowników stałych. Co znaczy, że w przypadku zawarcia umowy na czas określony krótszy niż 6 miesięcy nie może być ona rozwiązana w inny sposób niż za porozumieniem stron, jeśli zaś umowę zawarto na czas dłuższy niż 6 miesięcy można ją rozwiązać za 2 tygodniowym wypowiedzeniem jeśli tak postanowiono w umowie.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ela

27.12.2010 12:20:15

Re: Praca przy robotach publicznych

a co w sytuacji, gdy zawieram kolejną umowę w ramach kolejnej umowy na roboty publiczne z tą samą osobą i pomiędzy umowami nie było miesięcznej przerwy, czy trzecia umowa musi przekształcić się w umowę na czas nieokreślony? ELA


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: