e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo do odprawy dla pracownika urzędu

Pytanie:

Czy na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych pracownik nabywa prawo do odprawy w związku z przejściem na rentę po ustaniu stosunku pracy. Choroba rozpoczęła się przed upływem okresu wypowiedzenia i trwała do chwili wyczerpania okresu zasiłkowego. Stosunek pracy ustał w wyniku wypowiedzenia pracodawcy z powodu naruszenia przez pracownika art. 19 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo do odprawy dla pracownika urzędu

Urzędnikowi państwowemu przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa: 1) po dziesięciu latach pracy w urzędach - w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, 2) po piętnastu latach pracy w urzędach - w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, 3) po dwudziestu latach pracy w urzędach - w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Warto zwrócić uwagę, że odprawa przysługuje pracownikowi, który w dniu ustania stosunku pracy nabył uprawnienia do otrzymania renty lub emerytury. Aby nabyć uprawnienie do renty należy spełnić następujące warunki: . Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: 1) jest niezdolny do pracy, 2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, 3) niezdolność do pracy powstała w okresach określonych w ustawie, tj. np. w okresie ubezpieczenia - zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Jak widać,P aby otrzymać odprawę trzeba między innymi być niezdolnym do pracy, a to oznacza konieczność posiadania orzeczenia o niezdolności do pracy, które wydaje lekarz orzecznik ZUS. Późniejsze (po ustaniu stosunku pracy) staranie się o przyznanie renty nie uprawnia do otrzymania odprawy, o której mowa w art. 28 ust.1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ