Strata prawa jazdy przez niepłacenie alimentów?

Pytanie:

Płacę alimenty niesystematycznie niemniej w każdym miesiącu następuje jakaś wpłata, lecz zawsze mniejsza od zasądzonych sądownie. Mam na siebie ze wspólnikiem działalność gospodarczą (spółka jawna), która nie przynosi mi żadnych dochodów ani przychodów, jednym słowem jest martwa, lecz nie mogę jej zlikwidować z powodu nierozliczonych zadłużeń, przez co nie mogę się zarejestrować jako bezrobotny. Toczy się przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne z mojego jedynego majątku jakim jest nieruchomość. Jestem ponownie żonaty, właśnie urodziło mi się dziecko, żona pracuje na 1/2 etatu lecz obecnie jest na macierzyńskim. Łapię każdą pracę, utrzymuję się z prac dorywczych, jak pomoc w przyprowadzeniu sprowadzanego auta i inne tego typu, w końcu musimy się z czegoś utrzymać. Nie mam najmniejszych szans na spłatę zaległości alimentacyjnych i choć licytacja z nieruchomości na pewno by to załatwiła, to nie wiadomo kiedy dojdzie do skutku, bo ciągnie się nieskutecznie już od 2002 roku. Czy na obecną chwilę i moją sytuację mogę zostać pozbawiony prawa jazdy na wniosek Opieki Społecznej? Słyszałem że pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności takich praktyki przez Gminy stosowane są one nawet w dzisiejszej dobie. Właśnie dostałem wezwanie do Opieki Społecznej na stawienie się z potwierdzeniem rejestracji w Biurze Pracy i z prawem jazdy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 roku art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366, z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 119, poz. 770) jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast obecnie zarówno rzeczony artykuł jak i ustawa nie obowiązują, gdyż zostały uchylone przez Ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. 2007.192.1378 ze zm.). Pierwsza ustawa, w której znajdował się zakwestionowany artykuł straciła moc z dniem 1 października 2008 roku. Należy wskazać, że pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego zostało wniesione 17 września 2007 roku a więc w czasie obowiązywania przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 nowej ustawy organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Dłużnik alimentacyjny składa oświadczenie, o którym mowa powyżej pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć przed złożeniem oświadczenia. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił (art. 5 ust. 3):

1) złożenia oświadczenia majątkowego,

2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

Organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Na podstawie powyższego wniosku, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy (art. 5 ust 5). Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika, gdy dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną przez powiatowy urząd pracy. Wobec powyższego należy liczyć się z możliwością odebrania Panu prawa jazdy w sytuacji gdy spełnione zostaną wyżej wymienione przesłanki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (5)

BEATA

6.5.2010 17:52:34

ODWOŁANIE DO ZUS

JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE DO DECYZJI WYDANEJ W SPRAWIE PRAWA DO RENTY CHOROBOWEJ

******

11.4.2010 19:45:23

Re: Prawo jazdy a alimenty

Kiedy mija przedawnienie fałszowania dokumentów(świadectwa pracy)

******

11.4.2010 19:39:56

Re: Prawo jazdy a alimenty

Kiedy mija przedawnienie fałszowania dokumentów(świadectwa pracy)

******

11.4.2010 19:38:23

Re: Prawo jazdy a alimenty

Kiedy mija przedawnienie fałszowania dokumentów(świadectwa pracy)

******

11.4.2010 19:35:12

Re: Prawo jazdy a alimenty

Kiedy mija przedawnienie fałszowania dokumentów(świadectwa pracy)

Pokaż wszystkie komentarze (5)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce (...)

 • Niesłyszący za kierownicą

  Nowelizacja przesądza, że ograniczenia słuchu nie są przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa jazdy w kategorii C i C1 (samochody ciężarowe). Stwarza osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, (...)

 • Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

  W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pewnych podstawowych pojęć dotyczących wykorzystywania samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o \"podróże (...)

NA SKÓTY