e-prawnik.pl Porady prawne

Protest przed wyborem oferty

Pytanie:

Zamawiający ogłosił przetarg na usługę. W kilka godzin po otwarciu ofert jedna z firm skserowała sobie pozostałe oferty i kilka dni później wniosła protest. W proteście oferent zarzucił szereg błędów formalnych i merytorycznych, które znalazł w pozostałych ofertach. Zażądał od Zamawiającego odrzucenia tychże ofert i wyboru jego oferty do wykonania zadania. Tymczasem komisja nie podjęła do czasu żadnych czynności dotyczących: badania ofert, czy wyboru najkorzystniejszej oferty. Czy w takiej sytuacji pismo oferenta należy uznać za protest - czynność do której wykonawca ma prawo na mocy przepisów VI działu ustawy prawo zamówień publicznych? Czy o takim proteście należy poinformować pozostałych członków postępowania? Jeszcze raz podkreślam, że protest wpłynął przed jakąkolwiek decyzją Zamawiającego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Protest przed wyborem oferty

Protest, jako jeden ze środków ochrony prawnej przysługuje wobec każdej czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz wobec każdego przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Pismo wniesione przez oferenta może być traktowane jako protest jedynie wtedy, gdy zarzuca zamawiającemu nie podjęcie decyzji o odrzuceniu ofert, nie spełniających wymogów przewidzianych przez prawo zamówień publicznych.

Jak wynika z ogólnego przepisu, protest należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia uzyskania informacji o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Termin ten nie będzie jednak liczony od momentu pozyskania przez jednego z oferentów informacji o zaistnieniu podstaw do odrzucenia pozostałych ofert, lecz od tego momentu, w którym zamawiający miał ostatnią możliwość odrzucenia oferty - faktycznie będzie to więc moment wyboru jednej z ofert.

Interpretacja ta znalazła także potwierdzenie w znajdującym zastosowanie w aktualnym stanie prawnym orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia z dnia 17 lipca 2003 r. (III CZP 44/2003) powzięcie przez uczestnika postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego wiadomości o uchybieniach skutkujących wykluczeniem z postępowania innego uczestnika lub odrzuceniem jego oferty nie stanowi podstawy do wniesienia protestu. Protest może zostać skutecznie wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia powzięcia wiadomości o złożeniu przez zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty, a w razie zaniechania przez zamawiającego złożenia takiego oświadczenia woli, siedmiodniowy termin do złożenia protestu liczy się od dnia zawiadomienia uczestnika o wyborze oferty.

Dlatego też protest złożony w przedstawionej sprawie należy uznać za przedwczesny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ