Protest i odwołanie

Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Czy orzeczenie KIO nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny ofert oznacza konieczność powtórzenia: - całego przetargu (nowi oferenci mogą się zgłaszać)? - wyłącznie oceny ofert już złożonych?

Zgłoszenie zastrzeżeń przez wykonawcę

Zgłoszenie zastrzeżeń przez wykonawcę

Jaki jest tryb składania zastrzeżeń przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Zakwestionowanie poprawności opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Zakwestionowanie poprawności opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Co należy zrobić aby zakwestionować opis przedmiotu zamówienia publicznego?

Elementy protestu, składanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Elementy protestu, składanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Jakie elementy powinien zawierać protest, składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Sposób zakończenia postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą

Sposób zakończenia postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą

W jaki sposób Krajowa Izba Odwoławcza kończy postępowanie odwoławcze, prowadzone na skutek odwołania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego?

Koszty postępowania odwoławczego, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Koszty postępowania odwoławczego, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Jak wygląda kwestia ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i umorzonego z powodu niedopuszczalności wydania wyroku?

Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Przedsiębiorca budowlany pomimo zaoferowania najniższej ceny nie wygrał przetargu. Zamawiający stwierdził, że oferta nie spełnia wymagań technicznych. Przedsiębiorca odwołał się do KIO. Jakie (...)

Zapytanie o cenę - uprawnienia oferenta

Zapytanie o cenę - uprawnienia oferenta

Nasza firma otrzymała zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę. Jednym z warunków SIWZ było posiadanie przez dostawcę odpowiednich certyfikatów, które nasza firma posiada i przekazała. (...)

Protest w postępowaniu o zamówienia publiczne

Protest w postępowaniu o zamówienia publiczne

Jestem lekarzem prowadzącym indywidualną praktykę lekarską. Dyrektor pogotowia ratunkowego w 5 dni temu ogłosił konkurs na udzielanie świadczeń medycznych - dyżury na karetkach specjalistycznych. (...)

Brak odpowiedzi na pytania zadane w przetargu

Brak odpowiedzi na pytania zadane w przetargu

Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Ogłosił przetarg. Po zapoznaniu się ze SIWZ oraz pozostałymi załącznikami zadaliśmy pytania które zostały wysłane do Zakładu Gospodarki Komunalnej (...)

Odwołanie w przetargu poniżej progu unijnego

Odwołanie w przetargu poniżej progu unijnego

W przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w art. 11 ustawy (bez możliwości odwołania) wpłynął protest. Protest został przez Zamawiającego oddalony w całości. Co w takiej sytuacji (...)

Protest przed wyborem oferty

Protest przed wyborem oferty

Zamawiający ogłosił przetarg na usługę. W kilka godzin po otwarciu ofert jedna z firm skserowała sobie pozostałe oferty i kilka dni później wniosła protest. W proteście oferent zarzucił szereg (...)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty

Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie zadania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody. W zasadzie należy to rozumieć jako poprawę prac firmy, (...)

Termin rozpatrzenia odwołania przez Izbę

Termin rozpatrzenia odwołania przez Izbę

Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 187 ust. 1 i 2 zobowiązuje Krajową Izbę Odwoławczą do rozpoznania odwołania w ciągu 15 dni. Strony zostały powiadomione o terminie rozprawy, który wydaje (...)

Brak doręczenia kopii protestu wykonawcy

Brak doręczenia kopii protestu wykonawcy

Firma AA uczestniczyła w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W wyniku czynności o udzielenia zamówienia publicznego została wybrana oferta firmy BB. Firma AA, która uznała, że naruszono (...)

Rozstrzygnięcie protestu a pouczenie o odwołaniu

Rozstrzygnięcie protestu a pouczenie o odwołaniu

Postępowanie odbywało się w trybie "Zapytania o cenę". Po ogłoszeniu przez Zamawiającego wyników postępowania jeden z Oferentów wniósł protest z powodu rażąco niskiej ceny. Protest został (...)

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

Złożyliśmy ofertę na przetarg. Oferta była przygotowana na podstawie SIWZ i załączników. Na przetarg zostały złożone cztery oferty. Jednak jena z nich jest znacząco niższa od pozostałych (...)

Zamówienia publiczne - protest

Zamówienia publiczne - protest

Firma nieuczestnicząca w przetargu z powodu odrzucenie jej wniosków o zmianę warunków brzegowych SIWZ uczestniczyła w otwarciu złożonych ofert. Według jej wiedzy złożone oferty zawierały istotny (...)

Stawka podatku VAT w zamówieniach publicznych

Stawka podatku VAT w zamówieniach publicznych

Zamawiający uznał nasza ofertę za nieważną, ponieważ jego zdaniem naliczyliśmy złą stawkę podatku VAT. Zakres ofertowy to przeprowadzenie remontu na stacji uzdatniania wody zasilającej wodociąg (...)

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego i nasza oferta okazała się najkorzystniejsza pod względem cenowym. Jedynym kryterium oceny miała być tylko cena. (...)

Warunki unieważnienia przetargu nieograniczonego

Warunki unieważnienia przetargu nieograniczonego

W lutym zamawiający wyłonił naszą firmę w przetargu nieograniczonym zorganizowanym wg ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym powiadomił nas pisemnie. Termin związania z ofertą mija w czerwcu. (...)

Zaświadczenie o zatrudnianiu pracownika w SIWZ

Zaświadczenie o zatrudnianiu pracownika w SIWZ

Ogłaszający przetarg publiczny, w celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia oferenta wymaga przedłożenia różnego rodzaju dokumentów np. uprawnień do eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych. (...)

Skarga do sądu dla przyłączającego się do protestu

Skarga do sądu dla przyłączającego się do protestu

Nasza firma została wyłoniona w przetargu jako ta, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Konkurencja zaprotestowała, na co Zamawiający protest odrzucił i sprawa znalazła się w arbitrażu. (...)

Unieważnienie przetargu

Unieważnienie przetargu

Zamawiający ogłosił przetarg, w którym zostały złożone 3 oferty. Dwie z nich mieściły się w budżecie, zaś oferta 3 firmy przekraczała budżet. Zamawiający wyłonił najtańszą ofertę. Firma (...)

Brak powiadomienia o przystąpieniu do protestu

Brak powiadomienia o przystąpieniu do protestu

Oferta naszej firmy została wyłoniona jako najkorzystniejsza. Konkurencja wniosła protest. Przyłączyliśmy się do protestu po stronie zamawiającego. Jednak informację o przyłączeniu się wysłaliśmy (...)

Przyłączenie się do protestu a odwołanie

Przyłączenie się do protestu a odwołanie

Nasza firma została wyłoniona w przetargu. Inna firma wniosła protest stawiając naszej ofercie 3 zarzuty. Zamawiający poinformował nas, że mamy możliwość przyłączenia się do protestu, co też (...)

Protest w zamówieniach publicznych

Protest w zamówieniach publicznych

W odpowiedzi z dnia 26 maja 2006 r. piszecie Państwo: Zamawiający ma prawo do zażądania określonych w pytaniu dokumentów, jeśli są one certyfikatami powszechnie stosowanymi przy tego typu zamówieniach. (...)

Certyfikat w zamówieniach publicznych

Certyfikat w zamówieniach publicznych

Zamawiający wymaga, aby dostawca wykazał się posiadaniem certyfikatu zarzadzania jakoscią ISO oraz posiadał atest pZH na całe urzadzenie. Dostawca ma być wyłoniony na podstawie prowadzonego przetargu (...)

Protest w przetargu nieograniczonym

Protest w przetargu nieograniczonym

Czy złożenie oferty w przetargu nieograniczonym zawierającej wszystkie dokumenty, jakie zamawiający wyszczególnił w specyfikacji potwierdzone, względnie podpisane, jak również oświadczenie o (...)

Wniesienie protestu na specyfikację

Wniesienie protestu na specyfikację

Zamawiający w treści SIWZ podał błędną stawkę podatku VAT; składając protest na treść SIWZ należy podać, jaki przepis naruszył. Czy w tym przypadku wystarczy podać, że naruszył interes (...)

Odrzucenie protestu zamiast oddalenia

Odrzucenie protestu zamiast oddalenia

Zgodnie z ustawą PZP został wniesiony protest, w którym jasno została wykazana oprotestowana czynność (czyli odrzucenie oferty). Zamawiający przyjął, iż protest dotyczy postanowień SIWZ i tym (...)

VAT a usługi remontowe w domach pomocy społecznej

VAT a usługi remontowe w domach pomocy społecznej

Nasza firma wzięła ostatnio udział w przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej. W ofercie naszej zastosowaliśmy 22 % podatek (...)

Wspólny protest w zamówieniu publicznym

Wspólny protest w zamówieniu publicznym

Czy przyłączenie się do protestu może jednocześnie zawierać własny inny protest? Czy jeżeli przyłączenie jest złożone po terminie, a zawiera odrębny protest, który mieści się w terminie (...)

Termin na złożenie protestu

Termin na złożenie protestu

Odrzucono nasz protest dotyczący postanowień SIWZ, z uzasadnieniem, że wpłynął po terminie. 08.09.2004. skierowaliśmy pytanie dotyczące SIWZ, odpowiedź otrzymaliśmy 17.09.2004. ok. godz. 16.00 (...)

Ostateczne rozstrzygnięcie protestu

Ostateczne rozstrzygnięcie protestu

Proszę o wyjaśnienie zapisów art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych. Czy sformułowanie "z dniem doręczenia" dotyczy jedynie postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, czy również (...)

Uzupełnienie oferty po złożonym proteście

Uzupełnienie oferty po złożonym proteście

Po otwarciu ofert, zamawiający wybrał ofertę firmy, która nie była zgodna ze specyfikacją IWZ. Złożyliśmy protest i protest ten został uznany przez zamawiającego. Po 13 dniach otrzymaliśmy (...)

Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu

Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu

Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym. W dniu 16.10.2003 otrzymaliśmy zawiadomienie o wyniku stwierdzające, że za ofertę najkorzystniejszą uznano naszego konkurenta. Tego samego dnia wysłaliśmy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Protest faksem w terminie ?

12.1.2007 przez: Edek2

Protest po wyroku arbitrów ???

12.1.2007 przez: Edek2