e-prawnik.pl Porady prawne

Protest i odwołanie porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

  Czy orzeczenie KIO nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny ofert oznacza konieczność powtórzenia: - całego przetargu (nowi oferenci mogą się zgłaszać)? - wyłącznie oceny ofert już złożonych?

  Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
 • Zgłoszenie zastrzeżeń przez wykonawcę

  Jaki jest tryb składania zastrzeżeń przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

  Zgłoszenie zastrzeżeń przez wykonawcę
 • Zakwestionowanie poprawności opisu przedmiotu zamówienia publicznego

  Co należy zrobić aby zakwestionować opis przedmiotu zamówienia publicznego?

  Zakwestionowanie poprawności opisu przedmiotu zamówienia publicznego
 • Elementy protestu, składanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  Jakie elementy powinien zawierać protest, składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

  Elementy protestu, składanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Sposób zakończenia postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą

  W jaki sposób Krajowa Izba Odwoławcza kończy postępowanie odwoławcze, prowadzone na skutek odwołania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego?

  Sposób zakończenia postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą
 • Koszty postępowania odwoławczego, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

  Jak wygląda kwestia ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i umorzonego z powodu niedopuszczalności wydania wyroku?

  Koszty postępowania odwoławczego, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

  Przedsiębiorca budowlany pomimo zaoferowania najniższej ceny nie wygrał przetargu. Zamawiający stwierdził, że oferta nie spełnia wymagań technicznych. Przedsiębiorca odwołał się do KIO. Jakie (...)

  Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
 • Zapytanie o cenę - uprawnienia oferenta

  Nasza firma otrzymała zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę. Jednym z warunków SIWZ było posiadanie przez dostawcę odpowiednich certyfikatów, które nasza firma posiada i przekazała. (...)

  Zapytanie o cenę - uprawnienia oferenta
 • Protest w postępowaniu o zamówienia publiczne

  Jestem lekarzem prowadzącym indywidualną praktykę lekarską. Dyrektor pogotowia ratunkowego w 5 dni temu ogłosił konkurs na udzielanie świadczeń medycznych - dyżury na karetkach specjalistycznych. (...)

  Protest w postępowaniu o zamówienia publiczne
 • Brak odpowiedzi na pytania zadane w przetargu

  Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Ogłosił przetarg. Po zapoznaniu się ze SIWZ oraz pozostałymi załącznikami zadaliśmy pytania które zostały wysłane do Zakładu Gospodarki Komunalnej (...)

  Brak odpowiedzi na pytania zadane w przetargu
 • Odwołanie w przetargu poniżej progu unijnego

  W przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w art. 11 ustawy (bez możliwości odwołania) wpłynął protest. Protest został przez Zamawiającego oddalony w całości. Co w takiej sytuacji (...)

  Odwołanie w przetargu poniżej progu unijnego
 • Protest przed wyborem oferty

  Zamawiający ogłosił przetarg na usługę. W kilka godzin po otwarciu ofert jedna z firm skserowała sobie pozostałe oferty i kilka dni później wniosła protest. W proteście oferent zarzucił szereg (...)

  Protest przed wyborem oferty
 • Wybór najkorzystniejszej oferty

  Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie zadania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody. W zasadzie należy to rozumieć jako poprawę prac firmy, (...)

  Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Termin rozpatrzenia odwołania przez Izbę

  Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 187 ust. 1 i 2 zobowiązuje Krajową Izbę Odwoławczą do rozpoznania odwołania w ciągu 15 dni. Strony zostały powiadomione o terminie rozprawy, który wydaje (...)

  Termin rozpatrzenia odwołania przez Izbę
 • Brak doręczenia kopii protestu wykonawcy

  Firma AA uczestniczyła w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W wyniku czynności o udzielenia zamówienia publicznego została wybrana oferta firmy BB. Firma AA, która uznała, że naruszono (...)

  Brak doręczenia kopii protestu wykonawcy
 • Rozstrzygnięcie protestu a pouczenie o odwołaniu

  Postępowanie odbywało się w trybie "Zapytania o cenę". Po ogłoszeniu przez Zamawiającego wyników postępowania jeden z Oferentów wniósł protest z powodu rażąco niskiej ceny. Protest został (...)

  Rozstrzygnięcie protestu a pouczenie o odwołaniu
 • Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

  Złożyliśmy ofertę na przetarg. Oferta była przygotowana na podstawie SIWZ i załączników. Na przetarg zostały złożone cztery oferty. Jednak jena z nich jest znacząco niższa od pozostałych (...)

  Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych
 • Zamówienia publiczne - protest

  Firma nieuczestnicząca w przetargu z powodu odrzucenie jej wniosków o zmianę warunków brzegowych SIWZ uczestniczyła w otwarciu złożonych ofert. Według jej wiedzy złożone oferty zawierały istotny (...)

  Zamówienia publiczne - protest
 • Stawka podatku VAT w zamówieniach publicznych

  Zamawiający uznał nasza ofertę za nieważną, ponieważ jego zdaniem naliczyliśmy złą stawkę podatku VAT. Zakres ofertowy to przeprowadzenie remontu na stacji uzdatniania wody zasilającej wodociąg (...)

  Stawka podatku VAT w zamówieniach publicznych
 • Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

  Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego i nasza oferta okazała się najkorzystniejsza pod względem cenowym. Jedynym kryterium oceny miała być tylko cena. (...)

  Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych
 • Warunki unieważnienia przetargu nieograniczonego

  W lutym zamawiający wyłonił naszą firmę w przetargu nieograniczonym zorganizowanym wg ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym powiadomił nas pisemnie. Termin związania z ofertą mija w czerwcu. (...)

  Warunki unieważnienia przetargu nieograniczonego
 • Zaświadczenie o zatrudnianiu pracownika w SIWZ

  Ogłaszający przetarg publiczny, w celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia oferenta wymaga przedłożenia różnego rodzaju dokumentów np. uprawnień do eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych. (...)

  Zaświadczenie o zatrudnianiu pracownika w SIWZ
 • Skarga do sądu dla przyłączającego się do protestu

  Nasza firma została wyłoniona w przetargu jako ta, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Konkurencja zaprotestowała, na co Zamawiający protest odrzucił i sprawa znalazła się w arbitrażu. (...)

  Skarga do sądu dla przyłączającego się do protestu
 • Unieważnienie przetargu

  Zamawiający ogłosił przetarg, w którym zostały złożone 3 oferty. Dwie z nich mieściły się w budżecie, zaś oferta 3 firmy przekraczała budżet. Zamawiający wyłonił najtańszą ofertę. Firma (...)

  Unieważnienie przetargu
 • Brak powiadomienia o przystąpieniu do protestu

  Oferta naszej firmy została wyłoniona jako najkorzystniejsza. Konkurencja wniosła protest. Przyłączyliśmy się do protestu po stronie zamawiającego. Jednak informację o przyłączeniu się wysłaliśmy (...)

  Brak powiadomienia o przystąpieniu do protestu
 • Przyłączenie się do protestu a odwołanie

  Nasza firma została wyłoniona w przetargu. Inna firma wniosła protest stawiając naszej ofercie 3 zarzuty. Zamawiający poinformował nas, że mamy możliwość przyłączenia się do protestu, co też (...)

  Przyłączenie się do protestu a odwołanie
 • Protest w zamówieniach publicznych

  W odpowiedzi z dnia 26 maja 2006 r. piszecie Państwo: Zamawiający ma prawo do zażądania określonych w pytaniu dokumentów, jeśli są one certyfikatami powszechnie stosowanymi przy tego typu zamówieniach. (...)

  Protest w zamówieniach publicznych
 • Certyfikat w zamówieniach publicznych

  Zamawiający wymaga, aby dostawca wykazał się posiadaniem certyfikatu zarzadzania jakoscią ISO oraz posiadał atest pZH na całe urzadzenie. Dostawca ma być wyłoniony na podstawie prowadzonego przetargu (...)

  Certyfikat w zamówieniach publicznych
 • Protest w przetargu nieograniczonym

  Czy złożenie oferty w przetargu nieograniczonym zawierającej wszystkie dokumenty, jakie zamawiający wyszczególnił w specyfikacji potwierdzone, względnie podpisane, jak również oświadczenie o (...)

  Protest w przetargu nieograniczonym
 • Wniesienie protestu na specyfikację

  Zamawiający w treści SIWZ podał błędną stawkę podatku VAT; składając protest na treść SIWZ należy podać, jaki przepis naruszył. Czy w tym przypadku wystarczy podać, że naruszył interes (...)

  Wniesienie protestu na specyfikację
 • Odrzucenie protestu zamiast oddalenia

  Zgodnie z ustawą PZP został wniesiony protest, w którym jasno została wykazana oprotestowana czynność (czyli odrzucenie oferty). Zamawiający przyjął, iż protest dotyczy postanowień SIWZ i tym (...)

  Odrzucenie protestu zamiast oddalenia
 • VAT a usługi remontowe w domach pomocy społecznej

  Nasza firma wzięła ostatnio udział w przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej. W ofercie naszej zastosowaliśmy 22 % podatek (...)

  VAT a usługi remontowe w domach pomocy społecznej
 • Wspólny protest w zamówieniu publicznym

  Czy przyłączenie się do protestu może jednocześnie zawierać własny inny protest? Czy jeżeli przyłączenie jest złożone po terminie, a zawiera odrębny protest, który mieści się w terminie (...)

  Wspólny protest w zamówieniu publicznym
 • Termin na złożenie protestu

  Odrzucono nasz protest dotyczący postanowień SIWZ, z uzasadnieniem, że wpłynął po terminie. 08.09.2004. skierowaliśmy pytanie dotyczące SIWZ, odpowiedź otrzymaliśmy 17.09.2004. ok. godz. 16.00 (...)

  Termin na złożenie protestu
 • Ostateczne rozstrzygnięcie protestu

  Proszę o wyjaśnienie zapisów art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych. Czy sformułowanie "z dniem doręczenia" dotyczy jedynie postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, czy również (...)

  Ostateczne rozstrzygnięcie protestu
 • Uzupełnienie oferty po złożonym proteście

  Po otwarciu ofert, zamawiający wybrał ofertę firmy, która nie była zgodna ze specyfikacją IWZ. Złożyliśmy protest i protest ten został uznany przez zamawiającego. Po 13 dniach otrzymaliśmy (...)

  Uzupełnienie oferty po złożonym proteście
 • Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu

  Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym. W dniu 16.10.2003 otrzymaliśmy zawiadomienie o wyniku stwierdzające, że za ofertę najkorzystniejszą uznano naszego konkurenta. Tego samego dnia wysłaliśmy (...)

  Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu