Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

Pytanie:

"Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego i nasza oferta okazała się najkorzystniejsza pod względem cenowym. Jedynym kryterium oceny miała być tylko cena. Jednak zamawiający odrzucił naszą ofertę zarzucając nam niezgodność oferty ze SIWZ w jednej z pozycji uproszczonego kosztorysu ofertowego przygotowanego na podstawie przedmiarów zamiast 2 kpl. wpisaliśmy 1 kpl. Pomyłka ta jest w pozycji mającej nieznaczący wpływ na całość ceny. Zamawiający jako podstawę prawną swojej decyzji podaje art. 89 ust.1 pk. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr. 164 poz. 1163 ze zmianami). Zamawiający w SIWZ dopuszcza poprawę oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych. Czy w takim przypadku możemy domagać się aby nasz błąd w kosztorysie był uznany za oczywistą pomyłkę rachunkową i czy możemy domagać się poprawki i ponownej oceny ofert? Czy możemy złożyć protest lub odwołanie? Jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej i w jakim terminie od daty otrzymania pisemnej informacji od zamawiającego. Jaką formę otrzymania informacji od zamawiającego przyjmuje się za wiążące informacja przesłana faksem czy listem poleconym?"

Odpowiedź prawnika: Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych , zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przepis art. 89 w/w ustawy ten zawiera zamknięty katalog przesłanek, które uzasadniają odrzucenie oferty. Jeżeli dojdzie do zaistnienia, którejkolwiek z w/w przesłanek wówczas zamawiający ma bezwzględny obowiązek odrzucić ofertę. Bezwzględny charakter art. 89 w/w ustawy nie wyłącza możliwości odwołania się od zawiadomienia o odrzuceniu oferty. Zgodnie z art. 180, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

W przedmiocie protestu proponujemy zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne - co zrobić gdy zamawiający narusza prawa wykonawcy?

Jak wynika z powyższego, mogą Państwo odwołać się od zawiadomienia zamawiającego domagając się zaliczenia błędu w kosztorysie jako oczywistą pomyłkę pisarską.

Zgodnie z art. 27 ustawy prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jak wynika z w/w przepisu, przekazana informacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest wiążąca jeżeli zostanie złożona pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem zamawiającego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Bożena Baranowska 2015-08-07 12:30:09

    Jedna z firm złożyła kompletną ofertę przetargową na dostawę samochodu bramowego, ale na formularzu ofertowym i oświadczeniach napisała tytuł przetargu błędny, cytuję tytuł "Dostawa samochodu dostawczego" a winno być "Dostawa samochodu bramowego" po prostu wykonawca pomylił tytuł nadany na wszystkich dokumentach. Czy w takiej sytuacji istnieje podstawa do odrzucenia oferty?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika