Przedawnienie roszczeń banku z debetu

Pytanie:

Posiadałem w banku konto osobiste ROR. Otrzymałem kartę kredytową X, która działała w oparciu o tenże rachunek tzn. w przypadku wykonania transakcji kartą po zakończonym miesiącu przychodziło obciążenie rachunku. W sierpniu 2003 roku konto ROR zostało obciążone w związku z użyciem karty. Z braku środków należnej kwoty bankowi nie wpłaciłem. Bank jednak o mnie zapomniał i myślałem, że na zawsze. Niestety nie. W tym miesiącu otrzymałem wezwanie do zapłaty kwoty głównej plus należne odsetki za przekroczenie dozwolonego salda debetowego o kwotę, która wynikała z operacji kartą kredytową. Od dnia przekroczenia salda do dnia dzisiejszego minęły 2 lata i 9 miesięcy, w czasie których nie otrzymałem żadnego wezwania ani upomnienia. Czy po takim czasie bank może dochodzić swoich należności na drodze sądowej? Czy może sprawa ta jest już przedawniona?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przy umowie zawartej na czas nieoznaczony bank jest obowiązany informować posiadacza rachunku, w sposób określony w umowie, o każdej zmianie stanu rachunku bankowego. Jeśli od czasu debetu nie były dokonywane żadne transakcje to bank nie miał obowiązku informować o zmianach bowiem ich nie było. Bank jest obowiązany przesyłać posiadaczowi co najmniej raz w miesiącu bezpłatnie wyciąg z rachunku z informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, chyba że posiadacz wyraził pisemnie zgodę na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda.

Zasadą jest, że (art. 731 kc) roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch. Nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych. Zdanie pierwsze tego artykułu jest przepisem szczególnym w rozumieniu art. 118 kodeksu cywilnego. Określony w art. 731 dwuletni termin przedawnienia dotyczy obu stron umowy rachunku bankowego i wszelkich roszczeń wynikających z tej umowy. Powstaje pytanie, czy debet wynikał z umowy ROR, czy może to była zawarta odrębna umowa kredytowa wraz z wydaniem karty kredytowej. Jeśli była to umowa kredytu, to przedawnieniu ulega kwota udzielonego kredytu po trzech latach od dnia, do którego kredytobiorca był zobowiązany wyrównać debet. Postanowienia umowy zawartej z bankiem rozstrzygają, czy był to element umowy ROR jak Pan pisze, czy odrębna umowa kredytowa. Przy czym, jeśli zawarto umowę kredytu konsumenckiego, to jeżeli zadłużenie konsumenta w związku z nieprzewidzianym w umowie przekroczeniem salda na rachunku bankowym utrzymuje się za zgodą kredytodawcy przez okres co najmniej 3 miesięcy, kredytodawca obowiązany jest poinformować konsumenta pisemnie o rocznej stopie oprocentowania i innych kosztach kredytu oraz o każdej ich zmianie.

Reasumując jeśli zawarto umowę kredytu roszczenia banku nie uległy przedawnieniu, gdyż ulegają przedawnieniu po trzech latach, jeśli zaś był to element umowy rachunku bankowego ROR to roszczenie banku uległo przedawnieniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.9.2016

  Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)

 • 9.8.2016

  Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • 20.11.2017

  Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)

 • 2.8.2018

  Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)

 • 6.6.2016

  Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)