Przedawnienie roszczeń pracownika

Pytanie:

Czy pracownik na delegacji poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy i miejscem zamieszkania pracownika, przebywający na niej kilka dni, może wliczyć czas spędzony po wykonaniu pracy (po 8 godzinach) np: odpoczynek w hotelu jako czas pracy (nadgodziny) gdyż nie jako pozostaje ciągle do dyspozycji pracodawcy? Jak wykazać nadgodziny które pracownik wykonał na delegacji i nie jest prowadzona ewidencja czasu pracy, lista obecności itp.? Czy pracownik może domagać się rozliczenia nadgodzin które wykonał na delegacjach w przeszłości (kilka miesięcy temu) czy ewentualne roszczenia ulegają przedawnieniu po jakimś czasie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z dyspozycja art. 151 kodeksu pracy, pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Tak więc o tym, czy świadczona praca jest pracą w godzinach nadliczbowych decydują obowiązujące pracownika normy czasu pracy, systemy i rozkład czasu pracy. Z tego też względu możliwa jest sytuacja, w której z pracą w godzinach nadliczbowych możemy mieć do czynienia także wtedy, gdy pracownik przebywa na delegacji służbowej. Za pracę w godzinach nadliczbowych może zostać uznana wyłącznie praca, która z obiektywnych względów nie może zostać wykonana w obowiązującym pracownika czasie pracy. Z kolei nie może zostać uznana za pracę w godzinach nadliczbowych praca, którą pracownik dobrowolnie świadczy „po godzinach”, jeżeli mógł ją wykonać w obowiązującym go czasie pracy. Nie można natomiast uznać za pracę w godzinach nadliczbowych przebywanie pracownika w hotelu w okolicznościach przedstawionych w pytaniu. Odpoczynek w hotelu po wykonanej pracy świadczonej podczas delegacji służbowej nie może zostać uznany za pracę w godzinach nadliczbowych, gdyż bak mu podstawowej przesłanki – świadczenia pracy. Potencjalne pozostawanie dyspozycji pracodawcy nie jest wystarczające do uznania tej okoliczności za pracę w godzinach nadliczbowych. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, zgodnie z którym przepisy prawa pracy„nie uzależniają przyznania wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową, za pracę wykonywaną w czasie delegacji służbowej od warunku, aby praca w tych godzinach została wyraźnie zlecona pracownikowi przez przełożonego”. Wykazanie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych może zostać utrudnione ze względu na okoliczności faktyczne. Wydaje się, iż jednym ze sposobów udowodnienia wykonania pracy w godzinach nadliczbowych podczas delegacji, może być bieżące informowanie pracodawcy o takiej okoliczności. Udowodnieniu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych mogą służyć również wszelkie okoliczności faktyczne, które mogą świadczyć o takim zdarzeniu. Co do zasady pracownik może domagać spełnienia zaległych roszczeń, o ile nie uległy one przedawnieniu. Roszczenia pracownika z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych należą do roszczeń ze stosunku pracy. Co do zasady roszczenia tego rodzaju przedawniają się z upływem 3 lat od dnia ich wymagalności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)

 • Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)

 • Przedawnienie w prawie pracy

  Rozpoczynając rozważania nad instytucją przedawnienia wskazać należy, iż sprowadza się ona najkrócej rzecz ujmując do braku możliwości dochodzenia roszczenia, z uwagi na upływ czasu zakreślony (...)

 • Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)

NA SKÓTY