Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

Pytanie:

Jak należy rozumieć ?przejście na emeryturę? przy ubieganiu się o odprawę emerytalną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zarówno w praktyce jak i w doktrynie powstały wątpliwości z kwestią związaną z rozumieniem przejścia na emeryturę oraz związku rozwiązania stosunku pracy z przejściem na emeryturę. „Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub renty może mieć charakter czasowy (rozwiązanie stosunku pracy zbiega się w czasie z nabyciem prawa do świadczenia niezależnie od przyczyny rozwiązania stosunku pracy), przyczynowy (rozwiązanie stosunku pracy następuje dlatego, że pracownikowi przysługuje prawo do świadczenia) bądź czasowo-przyczynowy (przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest nabycie prawa do emerytury lub renty i rozwiązanie następuje w chwili przyznania świadczenia). Między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do świadczenia może zachodzić także związek funkcjonalny, który występuje wówczas, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje wprawdzie przed ustaleniem prawa do świadczenia, ale przyznanie świadczenia jest konsekwencją sytuacji bezpośrednio poprzedzającej ustanie zatrudnienia (por. uchwała SN z dnia 29 maja 1989 r., III PZP 19/89, OSNCP 1990, nr 4-5, poz. 61; wyrok SN z dnia 23 listopada 1993 r., I PRN 111/93, OSNCP 1994, nr 12, poz. 243)”3. W związku z powyższymi zagadnieniami problematyczne staje się także to, czy pracownik chcący nabyć prawo do odprawy emerytalnej będący w istocie zatrudniony na podstawie różnych stosunków pracy u kilku lub tego samego pracodawcy ma obowiązek rozwiązania stosunku pracy tylko z jednym z nich, czy też ze wszystkimi. Ostateczną odpowiedź na to pytanie wskazał Sąd Najwyższy, który stwierdził, że „użyte w art. 92[1] kp sformułowanie „przejście na emeryturę” oznacza zamianę statusu pracownika lub pracownika -emeryta na status wyłącznie emeryta, w związku z czym przewidziana w tym przepisie odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z tak rozumianym przejściem pracownika na emeryturę, choćby ją wcześniej pobierał, chyba że już wcześniej skorzystał z uprawnienia do tej odprawy”4. Uzyskanie statusu wyłącznie emeryta oznacza, że aby uzyskać odprawę emerytalną należy zrezygnować ze wszystkich stosunków pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odprawa rentowa i emerytalna

  Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)

 • Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe

  Leśnik, który wcześniej pobrał odprawę w związku z przejściem na rentę inwalidzką, po czym ponownie zatrudnił się w Lasach Państwowych, nie traci prawa do odprawy z tytułu przejścia (...)

 • System emerytalny przed OFE

  Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna oparta o rozwiązanie III-filarowe, całkowicie zmieniła ówczesny system emerytalny. System działający w Polsce do 1 stycznia 1999 roku (...)

 • Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • Od kiedy przejdziemy wcześniej na emeryturę?

  Od 1 października 2017 r. na emeryturę będą mogły przechodzić kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni, którzy osiągnęli 65 lat. 

NA SKÓTY