Przekazanie pozwu do postępowania odrębnego

Pytanie:

Złożyłam w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym pozew przeciwko pozwanemu, który jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (nie wpisanym w rejestr przedsiębiorców). Sąd przysłał mi postanowienie o przekazaniu sprawy Sądowi Gospodarczemu, gdyż uznał iż SP Zakład Opieki Zdrowotnej winien być uznany za podmiot prowadzący działalność gospodarczą (pozew dotyczył należności za dostawy sprzętu medycznego). Czy na takie postanowienie Sądu przysługuje zażalenie? Czy powinnam takie zażalenie złożyć i czy składa się ono wraz z odpisem z KRS Pozwanego? Czy jeśli takie zażalenie przysługuje, to czy podlega opłacie sądowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przewodniczący bada, w jakim trybie sprawa powinna być rozpoznana oraz czy podlega rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu odrębnym, i wydaje odpowiednie zarządzenia. W wypadkach przewidzianych w ustawie przewodniczący wyznacza posiedzenie niejawne w celu wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Decyzje przewodniczącego dotyczące skierowania sprawy do właściwego trybu lub do postępowania odrębnego zapadają w formie zarządzeń, na które nie przysługuje zażalenie (por. uchw. SN z 22 lipca 1994 r., III CZP 87/94, OSNC 1995, nr 1, poz. 5, OSP 1995, nr 3, poz. 60).

Na postanowienie sądu o przekazaniu sprawy do innego trybu przysługuje zażalenie. W tym przypadku nie doszło do zmiany trybu, lecz do zmiany postępowania w zakresie tego samego trybu. Zatem nie przysługuje zażalenie na zmianę postępowania na inne odrębne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 3.3.2016

  Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

  Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do Sądu, nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego (...)

 • 8.2.2018

  Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

  Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 15.12.2017

  Sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej

  Osoby zainteresowane złożeniem pozwu o rozwód zwykle nie zwracają uwagi na to, do którego sądu kierują pozew rozwodowy, koncentrując się na jego merytorycznej treści. Tymczasem właściwość (...)