Przekazanie zażalenia na umorzenie dochodzenia

Pytanie:

Otrzymałem odpis pisma prokuratury okręgowej skierowanego do sądu rejonowego następującej treści: "zgodnie z treścią art. 465 § 2 kpk w załączeniu uprzejmie przekazuję akta (nr) wraz z wnioskiem Prokuratora Rejonowego o nieuwzględnienie zażalenia (mojego) z dnia ... na postanowienie z dnia ... o umorzeniu dochodzenia, celem rozpoznania środka odwoławczego. Nadmieniam jednocześnie, iż z przyczyn obiektywnych nie podjęto czynności instancyjnych w ramach przepisów obowiązujących do dnia...". Pod spodem widniej podpis zastępcy Prokuratora Okręgowego. Bardzo proszę o przetłumaczenie owego listu zawierającego prawnicze formułki na język potoczny i wyjaśnienie znaczenia wyrażeń "rozpoznanie środka odwoławczego" oraz "czynności instancyjne", proszę także o treść art. 465 § 2 kpk, przepis mówiący o terminach do podjęcia czynności instancyjnych przez prokuraturę oraz podanie, jakie są dopuszczalne przyczyny "obiektywne" do ich niepodjęcia.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak się domyślamy, działania podjęte przez prokuraturę wynikają ze zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego.

Na postanowienie o umorzeniu dochodzenia przysługuje stronom (pokrzywdzonemu i podejrzanemu) zażalenie. Do dnia 12 lipca 2007 roku takie zażalenie – zgodnie z ówcześnie obowiązującym art. 306 § 2 kpk – wnosiło się do prokuratora nadrzędnego nad prokuratorem, który wydał lub zatwierdził postanowienie o umorzeniu. Jeżeli prokurator nadrzędny nie przychylał się do zażalenia, kierował je do sądu. Od dnia 12 lipca 2007 roku przepis art. 306 § 2 kpk przestał obowiązywać (został skreślony). Zastosowanie znajduje ogólny przepis o zażaleniach na postanowienia prokuratora, czyli art. 465 § 2 kpk:

„Na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, chyba że ustawa stanowi inaczej.”

W tym przypadku ustawa „nie stanowi inaczej”, zatem zażalenie na umorzenie postępowania przygotowawczego zażalenie wnosi się od razu do sądu.

Z pytania zdaje się wynikać, że nowe uregulowania w kpk weszły w życie „w biegu” sprawy, tj. po złożeniu przez Pana zażalenia, a przed jego rozpoznaniem przez prokuratora nadrzędnego. Wydaje się, że przez „czynności instancyjne” (przepisy się takim pojęciem nie posługują) prokurator nadrzędny rozumie właśnie rozpoznanie przez niego zażalenia wg „starych przepisów”. Ponieważ wg nowych przepisów ów prokurator nadrzędny już nie ma uprawnień do rozpoznania zażalenia, przekazał je do sądu wraz z pismem przewodnim, którego odpis Panu doręczono.

„Rozpoznanie środka odwoławczego” to w tym przypadku rozpoznanie Pańskiego zażalenia.

Nie ma (nie było) przepisów określających, w jakim czasie prokurator nadrzędny miał podjąć „czynności instancyjne”, czyli rozpoznać zażalenie na umorzenie postępowania. Stosuje się tu ogólną zasadę sprawności postępowania. Art. art. 2 § 1 pkt 4 kpk stanowi, iż rozstrzygnięcie sprawy powinno nastąpić w rozsądnym terminie. Nie wolno zatem w sposób nieuzasadniony przewlekać postępowania. Nie istnieje katalog „obiektywnych okoliczności”, które uzasadniają zwłokę, można się jednak pokusić o stwierdzenie, że mają to być okoliczności niezależne od organu. Warto tu zwrócić uwagę, iż podanie jako powodu „obiektywnych okoliczności” bez podanie konkretnie, jakie to były okoliczności, nie spełnia warunków uzasadnienia; w opisanej sytuacji uzasadnienie nie jest jednak w ogóle wymagane (jest to zresztą tylko pismo przewodnie, a nie rozstrzygnięcie organu).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

R&J

28.5.2015 14:34:32

Re: Przekazanie zażalenia na umorzenie dochodzenia

Ktoś tu wypisuje jakieś banialuki. Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem : USTAWA z dnia 27 września 2013 r.o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1), 2) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: