Przesłanki zastosowania do skazanego systemu dozoru elektronicznego

Pytanie:

Jakie warunki należy spełnić, aby móc odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego określa art. 6 analizowanej ustawy:

Art. 6. 1. Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego roku w systemie dozoru elektronicznego skazanemu na taką karę, posiadającemu określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących, jeżeli jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym, a udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez upoważniony podmiot dozorujący, zwane dalej „warunkami technicznymi”. Jeżeli skazany rozpoczął już odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, należy mieć ponadto na względzie dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie odbywania kary.

Zgodnie z powyższym warunkami tymi są:

. skazanie na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku,

. posiadanie przez skazanego określonego miejsca pobytu,

. zgoda osób wspólnie z nim przebywających lub zamieszkujących na zastosowanie względem niego tego systemu,

. pozytywna prognoza, że odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające do osiągnięcia celów kary,

. szczególne względy bezpieczeństwa, stopień demoralizacji i inne szczególne okoliczności nieprzemawiające za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym,

. istnienie po stronie skazanego warunków mieszkaniowych umożliwiających

funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego,

. istnienie możliwości techniczno-organizacyjnych wykonywania dozoru przez upoważniony podmiot dozorujący,

. należy wziąć pod uwagę również dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.2.2018

  Poprawa wykonywania kar w Systemie Dozoru Elektronicznego

  Rządowy projekt przewiduje rozwiązanie, które zapewni bezpieczne oraz skuteczne wykonywanie kar w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) oraz regulację, która poprawi system dozoru mobilnego (...)

 • 25.4.2017

  Nadchodzi gruntowna reforma więziennictwa

  Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak \"program pracy więźniów\" i rozbudowa systemu (...)

 • 15.2.2014

  Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, (...)

 • 11.8.2014

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę \"w zawieszeniu\" (\"w zawiasach\"). Sąd skazujący może m.in. warunkowo (...)

 • 15.6.2018

  Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

  Nowe rozwiązania prawne zwiększają ochronę ofiar przestępstw i umożliwiają precyzyjne monitorowanie groźnych sprawców. Inna nowelizacja zakłada zaś zmianę systemu naboru oraz szkolenia (...)