Przestępstwo nadużycia władzy

Pytanie:

Czy prokurator jest funkcjonariuszem publicznym? Jeżeli jest, gdzie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (231 kk) przez prokuratora rejonowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks karny w art. 115 § 13 stanowi, iż funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 3) sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, kurator sądowy, osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia lub w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, itd. Tak więc prokurator jest funkcjonariuszem publicznym. Natomiast zgodnie z art. 231 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli więc funkcjonariusz publiczny miałby odpowiadać za czyn opisany tym przepisem konieczne jest złożenie zawiadomienia o tym fakcie do prokuratora wyższej instancji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ORKAN

6.11.2011 10:56:2

Re: Przestępstwo nadużycia władzy

GDY PROKURATOR BŁĘDNIE KWALIFIKUJE CZYN PRZESTĘPCZY TYM SAMYM KIERUJE PRZECIWKO W JEGO MNIEMANIU PODEJRZANEMU AKT OSKARŻENIA NADUŻYWAJĄC WŁADZY POWINIEN PODLEGAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ. W MOIM PRZYPADKU TO PANI PROKURATOR POMYLIŁA NAWET PROKURATURY TJ. NAPISAŁA, ŻE PRACUJE W INNEJ PROKURATURZE. Tu zachodzi pytanie ? Czy Prokuratorzy od czasu do czasu nie powinni być poddawani badaniom psychiatrycznym, ponieważ w zasadzie decydują o ludzkich sprawach i w większości wsadzają do więzienia tzw. drobnicę, a faktyczni przestępcy pozostają na wolności.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.5.2017

  Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

  Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli (...)

 • 4.2.2014

  Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

  Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, (...)

 • 8.2.2018

  Dobro dziecka decydujące dla uznania obcych orzeczeń o władzy rodzicielskiej

  Sąd Najwyższy - w sprawie o ustalenie, czy orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu - stanął na stanowisku, że orzeczenie państwa obcego (w tej sprawie był to wyrok sądu duńskiego), którym (...)

 • 20.3.2017

  Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

  Sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Jest to jedyna przesłanka warunkująca możliwość takiego sądowego ograniczenia (...)

 • 30.8.2017

  Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

  Sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka i o prowadzonych z urzędu postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej.