e-prawnik.pl Porady prawne

Przychody nierezydenta z kapitałów pieniężnych

Pytanie:

Jaka jest stopa opodatkowania od przychódow z kapitałów pieniężnych osiągniętych w Polsce przez osobę zamieszkałą w Szwajcarii oraz posiadającą w Polsce wyłącznie ograniczony obowiązek podatkowy obowiązuje i wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, którą Polska zawarła ze Szwajcarią?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przychody nierezydenta z kapitałów pieniężnych

22.4.2006

Pomiędzy Polską a Szwajcarią obowiązuje umowa bilateralna: Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 roku (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92). Umowa ta reguluje m.in. opodatkowanie dochodów biernych tj.: dochodów z dywidend, dochodów z odsetek oraz należności licencyjnych. Opodatkowanie wskazanych dochodów w państwie źródła, czyli w Polsce przybiera charakter zryczałtowanego podatku dochodowego. Zgodnie za art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, ze zm.), dochody z odsetek oraz należności licencyjnych opodatkowane są w Polsce 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% opodatkowane są zaś, zgodnie z art. 30 a ust. 1 pkt 4 i 5, dochody z tytułu dywidend.

Niemniej, odpowiednio zgodnie z 29 ust. 2, 30 c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyżej wskazane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z Konwencją zawarta pomiędzy Polską a Szwajcarią, dochód z dywidend, może być opodatkowany według stawki 5% lub 15%. Stanowi o tym art. 10 ust. 2 pkt a i b Konwencji zawartej pomiędzy Polską a Szwajcarią. Zryczałtowany podatek dochodowy może być pobierany w wysokości 5% kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka jawna), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi, co najmniej 25%. Zaś zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 15% kwoty dywidend brutto pobierany jest we wszystkich pozostałych przypadkach. Dodać należy, że w rozumieniu Konwencji dywidendami są: dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do poboru korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki zrównane są z wpływami z akcji.

Z kolei zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odsetek, zgodnie z art. 11 ust. 2 Konwencji, nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek. Pod pojęciem „odsetki” zgodnie z ust. 3 wskazanego artykułu należy rozumieć: dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie premiami i nagrodami mającymi związek z takimi skryptami dłużnymi, obligacjami lub pożyczkami.

Kwestie opodatkowania należności licencyjnych reguluje art. 12 ust. 2 Konwencji zawartej pomiędzy Polską a Szwajcarią. Zgodnie z jego treścią podatek od należności licencyjnych pobierany w państwie źródła, czyli w przedstawionej sytuacji w Polsce, nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych należności. Zgodnie z art. 12 ust 3 Konwencji, pod pojęciem „należności licencyjnych” rozumieć należy: wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane za użytkowanie lub prawo do użytkowania każdego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami do kin, każdego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, albo za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, albo za udostępnianie informacji związanej ze zdobytymi doświadczeniami w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 29 ust. 2 oraz art. 30 a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie obniżonych stawek zryczałtowanego podatku dochodowego, wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w odniesieniu do dochodów biernych możliwe jest pod dodatkowym warunkiem. Warunkiem tym jest przedstawienie i udokumentowanie dla celów podatkowych władzom polskim - miejsca zamieszkania podatnika w Szwajcarii. Dokumentem tym jest zaświadczenie wydane przez właściwy organ szwajcarskiej administracji podatkowej, zwane "certyfikatem rezydencji".

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ