Przyspieszona stopa amortyzacji mieszkań

Pytanie:

Do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu najmu lokali mieszkalnych muszę określić stawkę amortyzacyjną. Istnieje podobno możliwość wyboru szybszej amortyzacji, do 10% rocznie w niektorych przypadkach (spółdzielcze wlasnościowe prawo do lokalu lub gdy poczyniono inwestycje na modernizację). W jakich okolicznościach można skorzystać z przyspieszonej amortyzacji mieszkań? Jakie szczegółowe warunki należy spełnić, aby stosować przyspieszoną stawkę amortyzacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż - dla budynków (lokali) i budowli - 10 lat.

Jak stanowi art. 22j ust. 3 wskazanej ustawy, środki trwałe uznaje się za używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Należy jednak wskazać, iż powyższe zasady amortyzacji stosuje się do lokali (tzw. odrębnej własności lokalu) będących środkami trwałymi, a tymczasem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (niezależnie, czy z księgą wieczystą, czy bez) nigdy nie będzie środkiem trwałym, a jest wartością niematerialną i prawną (art. 22b ust. 1 pkt 1 wskazanej ustawy). Zatem do amortyzacji prawa spółdzielczego nie będzie można stosować powyższych zasad amortyzacji przyspieszonej, będzie się natomiast stosowało art. 22m ust. 4 wskazanej ustawy, zgodnie z którym odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%; przy ustalaniu wartości początkowej tych praw podatnicy mogą stosować zasadę określoną w art. 22g ust. 10, z tym że wówczas roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5%.

Odnośnie ewidencji środków trwałych i watości niematerialnych należy wskazać, iż z art. 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można wyciągnąć wniosek, że obowiązek ten dotyczy tylko prowadzących działalność gospodarczą. Tak też twierdzą niektóre organy podatkowe (np. pismo Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim z 11 września 2007 r., PD/415-3/07). Jednakże niektóre organy podatkowe uważają inaczej - że bez tej ewidencji nie jest możliwe naliczanie odpisów amortyzacyjnych i nie jest ona konieczna jedynie wtedy, gdy wartość początkowa budynku czy lokalu jest ustalana metodą uproszczoną (tak np. Urząd Skarbowy Warszawa-Wola w piśmie z 23 lutego 2007 r., 1440-DF2/415-23518/VII/2007, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie w piśmie z 24 października 2005 r., PD-406/35/05). Bezpieczniej więc będzie sporządzić ewidencję w formie określonej w art. 22n ustawy, zawierając w niej wszystkie wymagane przez ten przepis dane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.1.2017

  Zasady amortyzacji budynków

  Co do zasady zakupu nieruchomości nie można od razu wpisać w koszty uzyskania przychodów. Tego rodzaju koszty rozlicza się poprzez odpisy amortyzacyjne. Na czym polegają zasady amortyzacji (...)

 • 7.5.2013

  Metody amortyzacji

  Można wyróżnić dwie podstawowe metody amortyzacji: liniową (od stałej wartości początkowej) oraz degresywną. Został one omówione w niniejszym artykule. Przedstawiono w nim również (...)

 • 5.2.2015

  Średnia krajowa - ile wynosi?

  Ile wynosi średnia krajowa netto za ubiegły rok i jak jest ona obliczana? W których województwach zarabia się najwięcej, a gdzie jest największe bezrobocie? Odpowiadamy na wszystkie (...)

 • 29.7.2018

  Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

  Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co do zasady, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te mogą być uwzględniane (...)

 • 17.11.2011

  Amortyzacja wkładów niepieniężnych - stan prawny na 01.01.2007

  Od 1.01.2007 r. dodano zapis, zgodnie z którym, w razie otrzymania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z likwidacją osoby prawnej, wartość początkową stanowi ustalona (...)