Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Pytanie:

Osoba uprawniona do świadczenia z funduszu alimentacyjnego kończy 18 lat w trwającym okresie świadczeniowym. Dotychczas świadczenie było wypłacane dla osoby ją reprezentującej. Obecnie złożyła wniosek we własnym imieniu. Czy musi przedłożyć nowe dokumenty (zaświadczenie od Komornika o bezskuteczności egzekucji, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie regulują wprost zagadnienia poruszonego w stanie faktycznym.

Wskazać jednak należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Natomiast art. 15 ust. 4 ww. ustawy dalej precyzuje, jakie dokumenty należy do wniosku dołączyć.

Ustawa nie odnosi się natomiast wprost do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Jednak obowiązek załączenia dodatkowych dokumentów wynika z generalnej dyspozycji wynikającej z art. 15 ust. 4 ww. ustawy. Na rozwiązanie takie wskazują również przepisy art. 20 ust. 4 i ust. 5 ww. ustawy, które stanowią:

Ust. 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

Ust. 5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Przepisy ustawy nie stanowią również, czy załączane dokumenty mają być "nowe". Pomimo tego, przyjąć należy, iż wystarczające będzie, że dokumenty te będą aktualne (nie zawsze oznaczać to będzie, iż mają być "nowe"). Pamiętać jednak należy, iż w przypadku, gdyby organ powziął wątpliwości co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń, może wezwać wnioskodawcę do udzielenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień (pod rygorem wstrzymania wypłaty).

Tak więc, do wniosku należy dołączyć (w formie oryginalnej):

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  • zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

  • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

  • oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

2) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

Dodatkowe dokumenty (z art. 15 ust. 4 ww. ustawy) wymagane przez organ właściwy wierzyciela, poza dokumentami powyższymi, mogą być składane w formie kopii.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY