Radny a prezez OSP - kompetencje

Pytanie:

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie jest jednocześnie radnym tej Gminy. OSP jest zarejestrowane jako stowarzyszenie w KRS, w ich statucie widnieje zapis:\"OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP\". OSP zawarła umowę dzierżawy z osobą fizyczną , która w tym budynku (użyczonym dla OSP przez gminę jako właściciela) prowadzi działalność gastronomiczną. Czy w związku z powyższym nie zachodzi sprzeczność z art.24f ustawy o samorządzie gminnym ?Czy radny gminy, w której uzyskał mandat może być jednocześnie prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, jeżeli OSP zawarła umowę dzierżawy części obiektu na działalność gastronomiczną prowadzoną przez osobę fizyczną i z tego tytułu uzyskuje OSP dochody?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Artykuł 24f ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) wyłącza, jako niedopuszczalne, następujące formy gospodarczej aktywności radnych:

- prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a również zarządzanie taką działalnością, branie udziału w jej prowadzeniu jako przedstawiciel lub pełnomocnik, jeżeli taka działalność opiera się na wykorzystaniu mienia gminy (art. 24f ust. 1 u.s.g.),

- pełnienie funkcji członka władz zarządzających, kontrolnych lub rewizyjnych bądź występowanie jako pełnomocnik spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby (art. 24f ust. 2 u.s.g.),

Jeśli chodzi o przedsiębiorców będących osobami prawnymi (np. spółdzielni czy stowarzyszeń), to ich członkowie nie mają z samego faktu członkostwa prawa prowadzenia spraw takiego przedsiębiorcy, a zatem również nie dotyczy ich zakaz zawarty w art. 24f ust. 1 u.s.g., chyba że obejmują funkcje w zarządzie tych przedsiębiorców albo stają się ich przedstawicielami (np. kuratorami) lub pełnomocnikami (np. przez sprawowanie prokury). W związku z tym niewątpliwie zakaz dotyczy radnego jako członka organu stowarzyszenia – prezesa zarządu.

W drugiej kolejności zakaz zawarty komentowanym przepisie dotyczy działalności wykonywanej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Przepis nie różnicuje przy tym, czy owo wykorzystanie powinno mieć podstawę prawną czy nie, czy jest jednorazowe czy też periodyczne oraz czy ma charakter odpłatny bądź nie. Z braku ustawowego zróżnicowania należy przyjąć, że chodzi w tym przepisie o wszelkie przypadki wykorzystania mienia gminy. Oczywiście jednak jest to wykorzystywanie do celów prowadzonej działalności, a zatem do wykonywania usług w jej ramach lub też do wypełniania ciążących na przedsiębiorcy powinności.

W związku z powyższym należy uznać, że radny będący prezesem stowarzyszenia (w tym wypadku OSP działającego na zasadach stowarzyszenia), które do prowadzenia swojej działalności gospodarczej wykorzystuje mienie gminy (jednak już nie szeroko pojętego mienia komunalnego – należy zbadać czy właścicielem lokalu jest w rzeczywistości gmina czy też inna jednostka komunalna) narusza zakaz określony w art. 24f u.s.g.. Zakaz ten nie byłby naruszony gdyby pozostał on jedynie członkiem stowarzyszenia albo w jakiś inny sposób spoza jego kompetencji został wyłączony wpływ na przedmiotową działalność.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.11.2017

  Pobór opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych

  Projekt zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównego (...)

 • 25.7.2016

  Przedawnienie w prawie pracy

  Rozpoczynając rozważania nad instytucją przedawnienia wskazać należy, iż sprowadza się ona najkrócej rzecz ujmując do braku możliwości dochodzenia roszczenia, z uwagi na upływ czasu zakreślony (...)

 • 8.11.2010

  Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikich zwierząt

  Na drogach zdarzają się wypadki z udziałem dzikich zwierząt. Szkody, jakie mogą z tego wyniknąć, są niekiedy bardzo poważne. Kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność za szkody wyrządzone (...)

 • 14.7.2017

  Racjonalne wydatkowanie środków na cele ochrony przeciwpożarowej

  Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej ma na celu racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na ochronę przeciwpożarową i równomierne wsparcie wszystkich (...)

 • 4.12.2013

  Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

  Rada nadzorcza jest organem kontroli. Co do zasady, odrębny organ kontrolny charakterystyczny jest dla spółek kapitałowych. W spółkach osobowych do której zaliczana jest spółka komandytowo - akcyjna, (...)