e-prawnik.pl Porady prawne

Referendarz sądowy

Pytanie:

Wiem, iż prowadzony będzie nabór na referendarzy sądowych. Jakie wymagania winna spełniać osoba ubiegającą się o taką aplikację?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Referendarz sądowy

Zawód referendarza sądowego uregulowany jest w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 149 - 153) oraz w rozporządzeniach wykonawczych, do tej ustawy. Aplikantem referendarskim może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,  
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.

Kolejnym warunkiem jest złożenie zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego. Zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są przez prezesa właściwego sądu okręgowego. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego powinno zawierać:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkursowego;
  • ankietę personalną (druk do pobrania w dziale kadr właściwego sądu okręgowego, opracowany przez MS);
  • życiorys;
  • urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uzyskanych w Polsce albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia;
  • 3 zdjęcia kandydata (par. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 21 lipca 2006 roku w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego).

Zgłoszenie może również złożyć kandydat, który złożył zaświadczenie, z którego wynika, iż zdał on wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia takiego kandydata do egzaminu konkursowego jest złożenie przez niego, nie później niż 5 dni przed terminem egzaminu konkursowego, odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Minister Sprawiedliwości na podstawie § 2 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego (Dz. U. Nr 135, poz. 961), wyznaczył termin egzaminu konkursowego na aplikacje referendarską na dzień 19 września 2007 roku, godz.12.00. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego upływa 31 sierpnia 2007 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia do właściwego sądu okręgowego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ