e-prawnik.pl Porady prawne

Reprezentatywność Związku

Pytanie:

Związek X o zasięgu ogólnopolskim stał się sygnatariuszem Forum Związków Zawodowych, który jest reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Komisji Trójstronnej. Czy z racji przynależności do FZZ związek X też stał się reprezentatywny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Reprezentatywność Związku

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100 poz. 1080) w skład Komisji wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony pracowników oraz strony pracodawców. Stronę pracowników w Komisji reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych. Ustawa wyraźnie wskazuje jakie kryteria należy spełnić aby zostać uznanym za reprezentatywną organizację związkową. Zgodnie z art. 6 ust . 2 ustawy:

Za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) zrzeszają, z zastrzeżeniem ust. 3, więcej niż 300 000 członków będących pracownikami,  
2) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Organizacja związkowa aby stać się organizacją reprezentatywną, musi uzyskać taki status - stwierdzenie reprezentatywności następuje na wniosek złożony w sądzie okręgowym w Warszawie - uznanie następuje co cztery lata.

W świetle powyższego, stając się członkiem związku mającego status organizacji reprezentatywnej, organizacja X nie stała się sama organizacją reprezentatywną.

Potrzebujesz porady prawnej?