Prawo pracy: Zbiorowe prawo pracy - Porady prawne

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Obecnie mija już 10 lat odkąd pracuję w zakładzie pracy. Z powodu cięcia wydatków, pracodawca zaproponował mi dwie opcje wypowiedzenie umowy za porozumienia stron (likwidowane jest moje stanowisko), (...)

Skutki przejęcia pracowników w trybie art. 23[1] KP

Wśród pracowników przejętych przez nowego pracodawcę znajdują się pracownicy będący członkami Międzyzakładowego Związku Zawodowego u pracodawcy przekazującego.Czy przejęci pracownicy-członkowie (...)

Skutki przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę-art.23[1]

Grupa pracowników danego pracodawcy została przekazana w trybie art.23[1]KP innemu pracodawcy. Wśród nich znaleźli się pracownicy [2 osoby] pełniący u dotychczasowego pracodawcy funkcję społecznych (...)

Grupowe zwolnienie pracowników w rozumieniu ustawy o zwolnieniach grupowych

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by można mówić o grupowym zwolnieniu pracowników w rozumieniu ustawy o zwolnieniach grupowych?

Uprzedzanie pracodawcy o zwolnieniu do czynności związkowych

Czy należy uprzedzać pracodawcę o zwolnieniu do czynności związkowych?

Warunek zwolnienia od pracy pracownika związkowego

Jaki jest warunek zwolnienia od pracy pracownika związkowego?

Czas na zwolnienie od pracy pracownika związkowego

Jaki jest czas na zwolnienie od pracy pracownika związkowego?

Zwolnienie od pracy pracownika związkowego

W jakiej sytuacji może mieć miejsce zwolnienie od pracy pracownika związkowego?

Co powinien zawierać wniosek o rejestrację związku zawodowego?

Co powinien zawierać wniosek o rejestrację związku zawodowego?

Jak założyć związek zawodowy?

Jak założyć związek zawodowy?

Osobowość prawna związku zawodowego

Jeżeli osobowość prawna zakładowej organizacji związkowej wynika ze Statutu Związku, jakie z tego tytułu ma obowiązki i prawa zakładowa organizacja związkowa?

Zwolnienie od świadczenia pracy

Która organizacja powinna wystąpić o zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w trybie art. 25 ust 2 Ustawy o Związkach Zawodowych? Czy organizacja ponadzakładowa powołująca go na posiedzenie (...)

Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy a zapisy starego

Pracodawca wypowiedział dotychczasowy ZUZP. W tym wypowiedzianym układzie istniały zapisy o wypłacie dodatków do wynagrodzenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych. (...)

Ochrona działaczy związkowych

Jestem członkiem krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego. Otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Czy członek krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego podlega ochronie przed pracodawcą w myśl (...)

Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki

Ograniczenia wynikające z art. 39 k.p., a zatem dotyczące zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym znajdują zastosowanie także do wypowiedzenia wynikających z umowy (...)

Tworzenie organów związków zawodowych

Czy związek zawodowy ma dowolność w tworzeniu swoich organów?

Uprawnienia pracodawcy względem związku zawodowego

Na terenie zakładu pracy ma siedzibę międzyzakładowy związek zawodowy. Osobowość prawną posiada związek, którego ogniwami są organizacje wydziałowe tego pracodawcy, na terenie działania którego (...)

Ustalanie regulaminu pracy i czas pracy

Witam. Pracodawca swoją decyzją wprowadził w życie Regulamin pracy. Postanowił w nim, że godziny świąteczne to przedział czasu pomiędzy 0.01 a 24.00, (niedziela, święto). Ten sam przedział (...)

Wymiar zwolnienia od pracy działcza związkowego

Art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych określa prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dla przedstawicieli zakładowej organizacji związkowej. Na początku kadencji nasza organizacja (...)

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Takie zróżnicowanie prawa do ryczałtu w zależności od rodzaju urlopowania do czynności związkowych, nie wzięło się z postanowień Regulaminu wynagradzania, tylko czegoś w rodzaju wytycznych (...)

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Pracodawca wprowadził swoim zarządzeniem regulamin wynagradzania w zakładzie, wprowadzając m.in. zasadę wypłaty ryczałtu za delegację służbową. Problem dotyczy wypłaty tego dodatku osobom, (...)

Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa

Czynny działacz związku urlopowany w części, w pełnym wymiarze czasu pracy lub tylko doraźnie, może skorzystać z uprawnień wynikających z emerytury pomostowej. Czy te okresy zatrudnienia pracowników (...)

Zmiana warunków pracy i płacy a związki zawodowe

Pracodawca ma zamiar wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy czynnym działaczom związkowym będących pod ochroną związkową jaki nie objętych tą ochroną. Jakie przepisy prawa regulują (...)

Uzgadnianie wynagradzania z organizacją związkową

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy nie został wprowadzony bo sprzeciwiły się temu dwie organizacje związkowe. Pracodawca przedstawił do uzgodnienia regulamin wynagradzania. Organizacje związkowe po (...)

Czy Komisja Socjalna musi byc jednomyślna?

Jest posiedzenie Komisji Socjalnej. Uczestniczy w niej np. 10 organizacji związkowych. Czy wszystkie decyzje muszą być podjęte jednomyślnie? Z czego to ewentualnie wynika? Czy wynik 8 za 2 przeciw (...)

Świadczenia urlopowe i obowiązek informacyjny

Pracodawcy zatrudniający na pierwszy dzień danego roku kalendarzowego mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą, ale nie muszą tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. (...)

Posiedzenia Komisji Socjalnej

W posiedzeniu Komisji Socjalnej, uprawnionych do zasiadania w niej jest 10 organizacji związkowych. Kiedy posiedzenie ma moc prawną? Jaka ilość organizacji związkowych wystarczy, aby posiedzenie było (...)

Współpraca ze związkami zawodowymi

W zakładzie funkcjonują dwa związki zawodowe. Jeden z nich informuje kwartalnie o ilości członków, od której zależą jego uprawienia. Drugi związki od roku takiej informacji nie podaje. W związku (...)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Firma zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy ZFŚS, z którego wypłaca, określone ustawą i regulaminem wewnętrznym, świadczenia. Firma m.in. dofinansowuje zorganizowany wypoczynek dla dzieci (...)

Obowiązki informacyjne wobec związków zawodowych

W publicznym ZOZ działają związki zawodowe i rada pracownicza. Związki zawodowe w różnych sytuacjach domagają udzielania przez pracodawcę konkretnych informacji dotyczących zakładu pracy. Czy (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika