Zbiorowe prawo pracy porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

  Obecnie mija już 10 lat odkąd pracuję w zakładzie pracy. Z powodu cięcia wydatków, pracodawca zaproponował mi dwie opcje wypowiedzenie umowy za porozumienia stron (likwidowane jest moje stanowisko), (...)

 • Skutki przejęcia pracowników w trybie art. 23[1] KP

  Wśród pracowników przejętych przez nowego pracodawcę znajdują się pracownicy będący członkami Międzyzakładowego Związku Zawodowego u pracodawcy przekazującego.Czy przejęci pracownicy-członkowie (...)

 • Skutki przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę-art.23[1]

  Grupa pracowników danego pracodawcy została przekazana w trybie art.23[1]KP innemu pracodawcy. Wśród nich znaleźli się pracownicy [2 osoby] pełniący u dotychczasowego pracodawcy funkcję społecznych (...)

 • Grupowe zwolnienie pracowników w rozumieniu ustawy o zwolnieniach grupowych

  Jakie warunki muszą zostać spełnione, by można mówić o grupowym zwolnieniu pracowników w rozumieniu ustawy o zwolnieniach grupowych?

 • Uprzedzanie pracodawcy o zwolnieniu do czynności związkowych

  Czy należy uprzedzać pracodawcę o zwolnieniu do czynności związkowych?

 • Warunek zwolnienia od pracy pracownika związkowego

  Jaki jest warunek zwolnienia od pracy pracownika związkowego?

 • Czas na zwolnienie od pracy pracownika związkowego

  Jaki jest czas na zwolnienie od pracy pracownika związkowego?

 • Zwolnienie od pracy pracownika związkowego

  W jakiej sytuacji może mieć miejsce zwolnienie od pracy pracownika związkowego?

 • Co powinien zawierać wniosek o rejestrację związku zawodowego?

  Co powinien zawierać wniosek o rejestrację związku zawodowego?

 • Jak założyć związek zawodowy?

  Jak założyć związek zawodowy?

 • Osobowość prawna związku zawodowego

  Jeżeli osobowość prawna zakładowej organizacji związkowej wynika ze Statutu Związku, jakie z tego tytułu ma obowiązki i prawa zakładowa organizacja związkowa?

 • Zwolnienie od świadczenia pracy

  Która organizacja powinna wystąpić o zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w trybie art. 25 ust 2 Ustawy o Związkach Zawodowych? Czy organizacja ponadzakładowa powołująca go na posiedzenie (...)

 • Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy a zapisy starego

  Pracodawca wypowiedział dotychczasowy ZUZP. W tym wypowiedzianym układzie istniały zapisy o wypłacie dodatków do wynagrodzenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych. (...)

 • Ochrona działaczy związkowych

  Jestem członkiem krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego. Otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Czy członek krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego podlega ochronie przed pracodawcą w myśl (...)

 • Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki

  Ograniczenia wynikające z art. 39 k.p., a zatem dotyczące zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym znajdują zastosowanie także do wypowiedzenia wynikających z umowy (...)

 • Tworzenie organów związków zawodowych

  Czy związek zawodowy ma dowolność w tworzeniu swoich organów?

 • Uprawnienia pracodawcy względem związku zawodowego

  Na terenie zakładu pracy ma siedzibę międzyzakładowy związek zawodowy. Osobowość prawną posiada związek, którego ogniwami są organizacje wydziałowe tego pracodawcy, na terenie działania którego (...)

 • Ustalanie regulaminu pracy i czas pracy

  Witam. Pracodawca swoją decyzją wprowadził w życie Regulamin pracy. Postanowił w nim, że godziny świąteczne to przedział czasu pomiędzy 0.01 a 24.00, (niedziela, święto). Ten sam przedział (...)

 • Wymiar zwolnienia od pracy działcza związkowego

  Art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych określa prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dla przedstawicieli zakładowej organizacji związkowej. Na początku kadencji nasza organizacja (...)

 • Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

  Takie zróżnicowanie prawa do ryczałtu w zależności od rodzaju urlopowania do czynności związkowych, nie wzięło się z postanowień Regulaminu wynagradzania, tylko czegoś w rodzaju wytycznych (...)

 • Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

  Pracodawca wprowadził swoim zarządzeniem regulamin wynagradzania w zakładzie, wprowadzając m.in. zasadę wypłaty ryczałtu za delegację służbową. Problem dotyczy wypłaty tego dodatku osobom, (...)

 • Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa

  Czynny działacz związku urlopowany w części, w pełnym wymiarze czasu pracy lub tylko doraźnie, może skorzystać z uprawnień wynikających z emerytury pomostowej. Czy te okresy zatrudnienia pracowników (...)

 • Zmiana warunków pracy i płacy a związki zawodowe

  Pracodawca ma zamiar wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy czynnym działaczom związkowym będących pod ochroną związkową jaki nie objętych tą ochroną. Jakie przepisy prawa regulują (...)

 • Uzgadnianie wynagradzania z organizacją związkową

  Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy nie został wprowadzony bo sprzeciwiły się temu dwie organizacje związkowe. Pracodawca przedstawił do uzgodnienia regulamin wynagradzania. Organizacje związkowe po (...)

 • Czy Komisja Socjalna musi byc jednomyślna?

  Jest posiedzenie Komisji Socjalnej. Uczestniczy w niej np. 10 organizacji związkowych. Czy wszystkie decyzje muszą być podjęte jednomyślnie? Z czego to ewentualnie wynika? Czy wynik 8 za 2 przeciw (...)

 • Świadczenia urlopowe i obowiązek informacyjny

  Pracodawcy zatrudniający na pierwszy dzień danego roku kalendarzowego mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą, ale nie muszą tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. (...)

 • Posiedzenia Komisji Socjalnej

  W posiedzeniu Komisji Socjalnej, uprawnionych do zasiadania w niej jest 10 organizacji związkowych. Kiedy posiedzenie ma moc prawną? Jaka ilość organizacji związkowych wystarczy, aby posiedzenie było (...)

 • Współpraca ze związkami zawodowymi

  W zakładzie funkcjonują dwa związki zawodowe. Jeden z nich informuje kwartalnie o ilości członków, od której zależą jego uprawienia. Drugi związki od roku takiej informacji nie podaje. W związku (...)

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Firma zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy ZFŚS, z którego wypłaca, określone ustawą i regulaminem wewnętrznym, świadczenia. Firma m.in. dofinansowuje zorganizowany wypoczynek dla dzieci (...)

 • Obowiązki informacyjne wobec związków zawodowych

  W publicznym ZOZ działają związki zawodowe i rada pracownicza. Związki zawodowe w różnych sytuacjach domagają udzielania przez pracodawcę konkretnych informacji dotyczących zakładu pracy. Czy (...)

 • Ochrona członków związków zawodowych

  Związek zawodowy nie jest reprezentatywny, liczy 400 członków. Ile osób związek może objąć ustawową ochroną, kto i w jaki sposób taką decyzję podejmuje?

 • Zarząd pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej

  Większa część 15-osobowego składu zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej to członkowie związków zawodowych oddelegowani do prac zarządu związku. Statut PKZP nie precyzuje tego tematu. (...)

 • Bony dla dzieci pracowników z ZFŚS

  Komisja ZFŚS przyznała bony pracownikom uwzględniając kryterium socjalne, natomiast wszystkie dzieci pracowników do lat 14 dostały bony takiej samej wartości. Od wszystkich bonów zgodnie z przepisami (...)

 • Odprawa a własna firma

  Firma Sp. z o.o. jest w likwidacji. Spełniam generalnie warunki aby otrzymać należną odprawę z firmy (lub od syndyka). Wypowiedzenie kończy mi się za 3 miesiące. Od ponad 2 miesięcy mam własną (...)

 • Odprawa a rozwiązanie umowy przez pracownika

  Jestem na 3 miesięcznym wypowiedzeniu umowy o pracę. w dniu 31 marca nastąpi rozwiązanie umowy o pracę. wg mnie powinienem otrzymać w tym dniu 2 miesięczną odprawę z tytułu zwolnienia z powodu (...)

 • Odprawa a brak wypłaty

  Jestem na 3 miesięcznym wypowiedzeniu umowy o pracę. W dniu 31 marca nastąpi rozwiązanie umowy o pracę. Wg mnie powinienem otrzymać w tym dniu 2 miesięczną odprawę z tytułu zwolnienia z powodu (...)

 • Przynależność do związków zawodowych

  Międzyzakładowy Związek Zawodowy w chwili obecnej posiada 4 członków - pracowników jednej spółki i 5 członków pracowników drugiej spółki; na terenie obu spółek związek działa. Taka sytuacja (...)

 • Zwolnienie od pracy dla prezesa oddziału ZNP

  Jedna z moich nauczycielek pełni społecznie funkcję Prezesa Oddziału ZNP. W mojej szkole realizuje pełny etat. W przypadku odbywających się posiedzeń Zarządu Okręgu otrzymuję od niej pismo z (...)

 • Czas wolny dla związkowca

  W publicznym ZOZ działa Koło Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Przewodniczący Koła zwrócił się do pracodawcy o częściowe zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy (wolne godziny) ze (...)

 • Reprezentatywność Związku

  Związek X o zasięgu ogólnopolskim stał się sygnatariuszem Forum Związków Zawodowych, który jest reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Komisji Trójstronnej. Czy z racji przynależności do FZZ (...)

1

2

3

NA SKÓTY