e-prawnik.pl Porady prawne

Warunki formalne rejestracji związku zawodowego

Pytanie:

W jakim sądzie należy złożyć dokumenty rejestrując związek zawodowy? Czy istnieje rejonizacja tj. powiązanie siedziby sądu, w którym należy złożyć dokumenty z miejscem pracy? Ile czasu ma sąd na zarejestrowanie związku? Czy członkiem związku można zostać dopiero po zarejestrowaniu związku czy też już na etapie składania dokumentów w celu zarejestrowania związku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Warunki formalne rejestracji związku zawodowego

Z mocy ustawy o związkach zawodowych związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Komitet założycielski związku ma 30 dni od dnia podjęcia uchwały o utworzeniu związku na złożenie do KRS wniosku o rejestrację. Wniosek o rejestrację należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę utworzonego związku. Ani ustawa o związkah zawoowych, ani ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym nie wyznacza terminu, w jakim sąd rejestrowy powinien dokonać rejetracji związku zawodowego. Jeżeli chodzi natomiast o członkostwo w związku zawodowym, to można stać się nim już od momentu jego założenia. Ustawa o ziwązkach zawodowych stanowi bowiem, że związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych. Nie oznacza to więc, że osób tych ma być dokładnie 10. Każdy kto "bierze udział w zakładaniu związku" jest jego członkiem już od momentu założenia.

Potrzebujesz porady prawnej?