Prawo pracy: Zbiorowe prawo pracy

Spory zbiorowe pracy

Spory zbiorowe pracy

30.9.2020

Sporem zbiorowym jest spór pracowników z pracodawcą lub pracodawcami, dotyczący warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Zasadniczą (...)

Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

29.7.2018

Komisja pojednawcza to specjalny organ ochrony prawnej, powołany do ugodowego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy. Jest to organ tworzony w zakładzie pracy fakultatywnie, czyli nieobowiązkowo. Mogą zwracać się do niego pracownicy o przeprowadzenie mediacji (...)

Układy zbiorowe pracy

Układy zbiorowe pracy

26.2.2014

Układem zbiorowym pracy jest porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą a pracownikami, reprezentowanymi przez zakładową organizację związkową. Porozumienie to określa wzajemne prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy a więc m.in. warunki pracy i płacy, inne świadczenia związane z (...)

Organizacje pracodawców

Organizacje pracodawców

8.8.2013

Pośród podmiotów zbiorowego prawa pracy znajdują się związki zawodowe Organizacje pracodawców i ich zrzeszenia, załogi zakładów pracy oraz organizacje pracodawców i ich zrzeszenia. Art. 10 Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy uznaje za organizację (...)

Strajk

Strajk

7.6.2013

Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

11.3.2009

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Przepisy nowej ustawy znajdą docelowo zastosowanie do pracodawców (...)

Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

12.8.2008

Wbrew pozorom ustalenie liczby zatrudnionych pracowników to czynność wcale nie banalna. Poprawne ustalenie liczby pracowników może mieć znaczenie choćby w przypadku zwolnień grupowych. Jak ustalić poprawnie liczbę pracowników w przypadku zwolnień grupowych? Zwolnienia grupowe (...)

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

9.12.2004

Dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwalono ustawę o europejskich radach zakładowych, która to ustawa wchodzi w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Celem jej wprowadzenia było dostosowanie prawa polskiego do prawa UE a w szczególności do Dyrektywy nr 45/1994 z dnia 22 września 1994r. (...)

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

8.12.2004

Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ma prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami związku zawodowego. Wnioski dotyczące ustaw związek (...)

Co nieco o ustawie dotyczącej zwolnień grupowych, czyli o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników od 1 stycznia 2004 r.

Co nieco o ustawie dotyczącej zwolnień grupowych, czyli o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników od 1 stycznia 2004 r.

8.12.2004

Od 1 stycznia 2004 r. zaszły poważne zmiany w zakresie wypłat odpraw z tytułu zwolnień grupowych, gdyż odprawę dostanie każdy, kto straci pracę z przyczyn niedotyczących pracowników niezależnie od tego, czy ma inne źródło utrzymania. Ustawodawca postanowił, iż te regulacje mają zastosowanie (...)

Zmiany w układach zbiorowych pracy - opinia prawna

Zmiany w układach zbiorowych pracy - opinia prawna

3.12.2004

Zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych. Do protokołów dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące układu; tak jego zawartości, jak i procedury zawierania. Stąd wypływa wniosek, że również kwestie dotyczące płac, a dokładnie, warunków uzyskania premii, (...)

Czy pracownikowi należy się odprawa? - opinia prawna

Czy pracownikowi należy się odprawa? - opinia prawna

3.12.2004

Zgodnie z przepisem art. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwana dalej ustawą o zwolnieniach grupowych) statuuje, że przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę (...)

Związek zakładowy w strukturach ponadzakładowych - opinia prawna

Związek zakładowy w strukturach ponadzakładowych - opinia prawna

3.12.2004

Znaczną część postanowień dotyczących związku zawodowego ustawodawca pozostawia do unormowania w statutach związków. Zgodnie z art. 9 uzz statuty oraz uchwały związkowe określają swobodnie struktury organizacyjne związków zawodowych. Na wstępie tych rozważań należy zauważyć, że (...)

Samodzielność zakładowej organizacji związkowej - opinia prawna

Samodzielność zakładowej organizacji związkowej - opinia prawna

3.12.2004

Zakładowa organizacja związkowa ma prawo wystąpić ze struktur, do których wcześniej przystąpiła i to niezależnie od tego czy powstała na bazie tych struktur czy też nie. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych (w skrócie: ZZ) związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności (...)

Dozwolony strajk (głodowy) - opinia prawna

Dozwolony strajk (głodowy) - opinia prawna

3.12.2004

Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć m.in. warunków płac. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zostały przedstawione etapy postępowania w celu rozwiązania takiego sporu zbiorowego, których kolejne wypełnianie gwarantuje prawidłowość (...)

Zakładowa, czy międzyzakładowa organizacja związkowa? - opinia prawna

Zakładowa, czy międzyzakładowa organizacja związkowa? - opinia prawna

3.12.2004

Ustawa o związkach zawodowych stanowi, że uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji. (...)