Zmiana warunków pracy i płacy a związki zawodowe

Pytanie:

Pracodawca ma zamiar wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy czynnym działaczom związkowym będących pod ochroną związkową jaki nie objętych tą ochroną. Jakie przepisy prawa regulują te kwestie? Czy pracodawca może wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasadniczo kwestię tę reguluje Ustawa o związkach zawodowych, dalej u.z.z.. I tak pracodawca, który zamierza zmienić jednostronnie warunki pracy lub płacy na niekorzyść pracowników pełniących funkcje w związkach zawodowych, powinien uzyskać na to zgodę zarządu zakładowej organizacji związkowej. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy w przypadku wypowiedzenia warunków pracy lub płacy:

- imiennie wskazanym członkom zarządu zakładowej organizacji związkowej,

- imiennie wskazanym innym pracownikom, będącym członkami zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej czynności w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 32 ust. 1 u.z.z.),

- imiennie wskazanym członkom komitetu założycielskiego (art. 32 ust. 7 u.z.z.),

- pracownikom pełniącym z wyboru funkcję związkową poza zakładową organizacją związkową, korzystającym u pracodawcy z urlopu bezpłatnego lub ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (art. 32 ust. 9 u.z.z.). Tym samym zmiana warunków pracy lub płacy w stosunku do wskazanych wyżej pracowników wymaga zgody związków zawodowych. Brak zgody uniemożliwia działanie pracodawcy.

W odniesieniu natomiast do pracowników, którzy nie są członkami organów związku zawodowego (nie przysługuje im ochrona szczególna) zastosowanie znajdzie art. 30 ust. 1 i 2 u.z.z. Zgodnie z tymi przepisami w zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków. Natomiast pracownik niezrzeszony w związku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw na zasadach dotyczących pracowników będących członkami związku, jeżeli wybrana przez niego zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę jego praw pracowniczych. Jeżeli wiec pracownik nie zrzeszony złoży wniosek do organizacji związkowej o ochronę w sprawach indywidualnych, związek zawodowy może (nie jest zobowiązany) podjąć stosowne kroki. I tak zgodnie z art. 38 Kodeksu pracy, dalej k.p., o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Natomiast zgodnie z art. 42 par. 1 k.p. przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Tym samym pracodawca winien zawiadomić na piśmie właściwą organizację związkową i jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. Warto podkreślić, że powyższe uprawnienia mają jedynie charakter konsultacyjny a nie stanowiący. Pracodawca może, ale nie musi, wziąć pod uwagę zastrzeżeń związku zawodowego.

Pracodawca zanim dokona czynności, która wymaga konsultacji obowiązany jest zwrócić się do funkcjonujących w zakładzie pracy organizacji związkowych o informacje czy dany pracownik objęty jest ochroną którejś z nich. Jeżeli natomiast pracownik nie jest członkiem związku zawodowego, ale złoży wniosek o ochronę w sprawach indywidualnych (w odniesieniu do wypowiedzenia zmieniającego), właściwa organizacja związkowa winna poinformować pracodawcę o fakcie objęcia ochroną danego pracownika. Przyjmuje się bowiem, że raz udzielona informacja może być przez związek uzupełniana lub korygowana wtedy, gdy ulega rozszerzeniu lub zmniejszeniu liczba pracowników objętych ochroną związku. Może ona być uzupełniana lub korygowana z inicjatywy związku w każdym czasie. Pracodawca natomiast nie ma obowiązku zwracania się do zakładowej organizacji związkowej o uzupełnienie lub skorygowanie otrzymanej wcześniej informacji.

Warto dodać na koniec, że pracodawca może ominąć powyższe obowiązki jeżeli zmiana warunków pracy lub płacy następuje za porozumieniem stron.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 21.9.2016

  Czym jest wypowiedzenie zmieniające i jakie są jego skutki dla pracownika?

  Zgodnie z Kodeksem Pracy, nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Umowa o pracę charakteryzuje się równością (...)

 • 5.10.2017

  Będą związki zawodowe dla samozatrudnionych

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Przewidziano, że osoby wykonujące pracę zarobkową - czyli również (...)

 • 12.9.2018

  Płaca minimalna w górę w 2019 r.!

  Płaca minimalna w 2019 roku wyniesie 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł – to decyzja Rady Ministrów. Oznacza to wzrost o 7,1% i stanowi 47,2% prognozowanego przeciętnego (...)

 • 3.8.2018

  Zmiany w związkach zawodowych

  Najważniejsza zmiana ustawy o związkach zawodowych polega na objęciu pełnym prawem koalicji związkowej wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, które na gruncie konstytucyjnym (...)