Rozliczenie podatku VAT w spółce cywilnej

Pytanie:

Spółka cywilna założona jest przez 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wszystkie osoby prowadzą tylko tę jedną działalność - w formie spółki. Każda z osób ma inny udział procentowy w zyskach i stratach spółki. Spółka jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT. Kto jest odpowiedzialny za zapłatę podatku VAT? W razie opóźnienia w zapłacie podatku należnego, kto podlega ukaraniu mandatem za powstałe wykroczenie skarbowe? Czy jest przepis pozwalający (nakazujący) każdemu ze wspólników uregulować należny podatek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Formalnie zatem to spółka cywilna - jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej - jest podatnikiem VAT od w szczególności dostaw towarów i świadczenia usług w ramach spółki.

Jak stanowi art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej, wspólnik m.in. spółki cywilnej, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki.

Zgodnie z art. 91 Ordynacji podatkowej, do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych. Na mocy art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

Zatem każdy ze wspólników – jako dłużnik solidarny – może być zobowiązany do zapłaty całego zaległego podatku VAT spółki cywilnej, niezależnie od tego jaki ma udział w spółce. Jak jednak stanowi art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego (np. umowa spółki cywilnej) rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

Odnośnie odpowiedzialności karnoskarbowej wspólnika spółki cywilnej należy wskazać, iż wedle art. 4. § 1 K.k.s. przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można w zasadzie popełnić tylko umyślnie, a nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi (tj. nieumyślnie można popełnić przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe jedynie, jeżeli sam kodeks przewiduje odpowiedzialność karną za dany czyn popełniony nieumuślnie).

Poza tym, zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Powyższy przepis mógłby być podstawą odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej, z tym że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 7/07) spółka cywilna nie należy do wymienionych w art. 9 § 3 k.k.s. (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy i niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 178, poz. 1479) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gdyż nie posiada zdolności prawnej w rozumieniu prawa cywilnego.

Zatem wspólnik spółki cywilnej nie ponosi odpowiedzialności karnej skarbowej za zaległości podatkowe spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.12.2017

  Spółka cywilna - Zasady funkcjonowania, wady i zalety spółki cywilnej

  Spółka cywilna jest umową pomiędzy osobami fizycznymi bądź osobami prawnymi, na podstawie której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia celu gospodarczego przez (...)

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

  Dochód powstały w przypadku połączenia lub podziału spółek ustala się w sposób szczególny. Jeżeli przy połączeniu lub podziale spółek udziałowcy (akcjonariusze) danej spółki otrzymują (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie aportów

  Aport jest to przedmiot świadczenia niepieniężnego będąca wkładem wnoszonym do spółki na pokrycie udziału. W zamian za wkład niepieniężny osoba wnosząca obejmuje udziały.

 • 9.1.2014

  PIT 2013. Kalendarz podatnika. Styczeń.

  Rozliczenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych należy składać do dnia 30 kwietnia 2014. Zaznaczyć jednak należy, że już w styczniu upływają ważne z punktu widzenia rozliczeń (...)