Sankcja za niepodanie informacji komornikowi

Pytanie:

Zgodnie z art. 762 par. 1 k.p.c. komornik może nałożyć grzywnę na osobę, która uchyla się od udzielenia informacji. Czy ten obowiązek i sankcja za jego niedopełnienie dotyczy również postępowania zabezpieczającego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W świetle art. 762 § 1 kpc przyjmuje się, że nałożenie grzywny jest aktualne w razie odmowy udzielenia wyjaśnień lub informacji, względnie udzielenia informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych komornikowi. Gdy tych wyjaśnień lub informacji bowiem żąda sąd, jako organ egzekucyjny, odpowiednie zastosowanie mają przepisy o nieuzasadnionej odmowie zeznań świadków (art. 276 kpc) lub ewentualnie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 kk). Sankcja grzywny stosowana przez komornika nie wyklucza dalszej odpowiedzialności osób ukaranych, o ile odpowiedzialność taka jest przewidziana innymi przepisami prawa (dyscyplinarna, karna, odszkodowawcza). Grzywna wymierzana jest przez komornika z urzędu lub na wniosek wierzyciela. Sankcja ta może być zastosowana, gdy łącznie zostaną zrealizowane dwie przesłanki: na osobie, do której komornik zwrócił się o złożenie wyjaśnień lub o udzielenie informacji, spoczywa ciężar złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji na podstawie (art. 761 kpc) oraz osoba ta bez uzasadnienia odmówiła złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji albo świadomie udzieliła informacji lub wyjaśnień fałszywych. W literaturze zwraca się uwagę na ogólny charakter omawianego przepisu, który stanowi lex generalis mający zastosowanie również do innych unormowań uprawniających komornika do stosowania kary grzywny (np. art. 764 kpc, 886 kpc, 902 kpc). Należy przy tym zaznaczyć, iż grzywna może być zastosowana tylko jednokrotnie.

 

W myśl dyspozycji art. 743 § 1 kpc jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym, z tym jednak, że sąd nadaje postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klauzulę wykonalności z urzędu. Do postanowień, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji, należą wszystkie zabezpieczenia, które nawiązują do przyjętych przez ustawodawcę w części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego (postępowanie egzekucyjne) sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. W drodze egzekucji wykonuje się m.in.: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego; ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego; unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania; uregulowanie sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi. Rola komornika w postępowaniu zabezpieczającym sprowadza się wyłącznie do przeprowadzenia czynności wykonawczych (technicznych). Komornik jest angażowany w tym postępowaniu tyko po to, aby to nie sąd, lecz organ do tego wyspecjalizowany faktycznie wykonywał u obowiązanego czynności techniczne służące wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia (wykonuje on np. czynności technicznoprawne służące realizacji zajęcia rzeczy ruchomych, wierzytelności - zajęcia, które de iure dokonane zostało przez sąd w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia). To sąd, udzielając zabezpieczenia, zajmuje rzeczy lub prawa, komornik zaś faktycznie sporządza protokół zajęcia oraz przeprowadza inne czynności technicznoprawne służące wykonaniu zajęcia dokonanego przez sąd. Innymi słowy, jedynym judykacyjnym organem postępowania zabezpieczającego jest sąd, który udzielił zabezpieczenia.1 Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym winno uwzględniać rolę organu egzekucyjnego w postępowaniu zabezpieczającym, co oznacza, iż w zasadzie organ egzekucyjny, wykonując zabezpieczenie, jest uprawniony do podejmowania wyłącznie czynności o charakterze technicznoprawnym. Czynności decyzyjne pozostawione są kognicji sądu w postępowaniu zabezpieczającym. Stąd podejmowanie przez organ egzekucyjny czynności decyzyjnych winno następować wyłącznie w zakresie uzasadnionym samym wykonaniem zabezpieczenia. Jeśli określone czynności w postępowaniu egzekucyjnym są powierzone organowi egzekucyjnemu, może w postępowaniu zabezpieczającym podjąć je sąd, organ egzekucyjny nie jest uprawniony do ich dokonywania.

W oparciu o powyższe rozważania zasadne wydaje się stwierdzenie, iż w postępowaniu zabezpieczającym nie ma zastosowania art. 762 § 1 kpc.

 

1 Gołaczyński J. Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz. Stan prawny: 03.05.2012. 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

PPHUEDMAR

15.4.2014 19:2:6

Re: Sankcja za niepodanie informacji komornikowi

"Gdy tych wyjaśnień lub informacji bowiem żąda sąd, jako organ egzekucyjny, odpowiednie zastosowanie mają przepisy o nieuzasadnionej odmowie zeznań świadków (art. 276 kpc) lub ewentualnie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 kk)." Mowa jest o nieuzasadnionej odmowie zeznań. Co jeśli powołamy się, że obawiamy się udzielenia takich odpowiedzi, ponieważ może to zagrażać życiu, lub zdrowiu naszemu, lub naszych najbliższych?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.11.2015

  Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

  Wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. W związku z czym, co do zasady, wszczyna on to postępowanie, składając wniosek egzekucyjny, w którym wskazuje dłużnika, jego majątek (...)

 • 1.8.2014

  Poszukiwanie majątku przez komornika

  Przepisy o egzekucji wymagają, by we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazane było świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Wierzyciel musi (...)

 • 20.9.2017

  Opłata stosunkowa od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi niekonstytucyjna

  Zróżnicowanie wysokości opłaty stosunkowej – pobieranej w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych – w zależności od tego, czy po wszczęciu postępowania egzekucyjnego dłużnik (...)

 • 23.3.2015

  Co to jest przyjęcie spadku wprost?

  Zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa spadkowego spadkobierca nabywa spadek z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. Nie jest to nabycie spadku uzależnione od złożenia jakiegoś wcześniejszego (...)

 • 5.11.2018

  Pakiet alimentacyjny w drodze

  Projekt przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań służących poprawie ściągalności alimentów. Stanowi realizację tzw. „pakietu alimentacyjnego” zawartego w „Przeglądzie (...)