Sfałszowany testament a zachowek

Pytanie:

Trwa od dwóch lat postępowanie o sfałszowanie testamentu przez spadkobiercę, który przejął w ten sposób cały majątek. Czy wystąpienie o zachowek pozostałych uprawnionych do spadku oznaczałoby rezygnację z dociekania fałszerstwa, a brak wystąpienia oznacza ryzyko przedawnienia terminu wystąpienia o zachowek?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postępowanie o sfałszowanie testamentu toczy się przed sądem karnym. Natomiast postępowanie o zachowek toczy się przed sądem cywilnym. Wniesienie powództwa o zachowek nie stanowi odstąpienia od prowadzenia postępowania w sprawie o sfałszowanie testamentu. Uprawniony występuje w takim przypadku na wypadek w razie, gdyby okazało się, że testament nie został sfałszowany.

Sad cywilny może w takim przypadku postąpić w dwojaki sposób. Jeśli wie o postępowaniu toczącym się przed sądem karnym może zawiesić postępowanie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przed sądem karnym sprawy o sfałszowanie testamentu. Może również prowadzić postępowanie cywilne o zachowek. Jeśli wyda w tej sprawie wyrok, to istnieje możliwość w razie zakończenia postępowania karnego wznowienia postępowania. Po stwierdzeniu fałszywości testamentu nie trzeba się starać o zachowek, bowiem zachodzi dziedziczenie testamentowe.

Jeśli w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku został zgłoszony zarzut fałszywości testamentu, wtedy bieg przedawnienia roszczenia o zachowek przerywa się. Po drugie sąd w razie wniesienia powództwa o zachowek może zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy o nieważność testamentu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.4.2017

  Kto może dochodzić zachowku?

  Roszczenie o zachowek jest formą ochrony prawnej interesów majątkowych osób najbliższych spadkobiercy. Dzięki niemu mogą oni dochodzić części swojej schedy spadkowej, pomimo pominięcia (...)

 • 20.5.2018

  Czym jest zachowek?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 20.11.2017

  Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)

 • 17.12.2004

  Jakie postanowienia może zawierać testament?

  Testament jest czynnością ściśle sformalizowaną, co oznacza, iż na jego treść mogą składać się jedynie oznaczone, konkretne postanowienia. Wszelkie inne, nie wypływające z przepisów ustawy (...)

 • 14.12.2016

  Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

  Według zasady swobody testowania spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Zabezpieczenie interesów osób najbliższych (...)