e-prawnik.pl Porady prawne

Skarga na dyrektora UKS

Pytanie:

W czasie trwania kontroli przez UKS inspektor skarbowy oraz dyrektor wręcz ignorują przepisy prawa. Do kogo mogę napisać skargę na takie postępowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skarga na dyrektora UKS

18.7.2008

Przepisy ustawy o kontroli skarbowej ani Ordynacji podatkowej nie regulują w szczególny sposób możliwości złożenia skargi na postępowanie dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Przepis art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o kontroli skarbowej stanowi jedynie, iż Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej sprawuje nadzór nad działalnością m.in. dyrektorów urzędów kontroli skarbowej - w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie, a także iż Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej określa zadania i sprawuje kontrolę urzędów kontroli skarbowej oraz sprawuje kontrolę resortową.

Zatem w zakresie skarg należy – zgodnie z art. 3 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego – odpowiednio zastosować przepisy działu VIII tego kodeksu, zatytułowanego skargi i wnioski.

Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.) przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Jak stanowią art. 228 i 229, skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, przy czym w przypadku dyrektora urzędu kontroli skarbowej będzie to organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór. Zatem w przypadku dyrektora urzędu skarbowego można złożyć skargę do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (00-916 Warszawa Ul. Świętokrzyska 12).

Zgodnie z art. 237 K.p.a., organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

Należy również wskazać, iż naruszenia w toku postępowania przepisów przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej mogą być również podstawą późniejszego odwołania od wydanej przez niego decyzji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: DO UKS WARSZAWA

roman lubiak prac

20.7.2018 14:46:13

Re: DO UKS WARSZAWA

PROSZE O KONTROLE FIRMY KONSALNET KONWOJ W WARSZAWIE .Szczegolnie prosze sie przyjrzec umowom zleceniom gdyz podatek jest odprowadzany co miesiac tylko co dwa miesiace.Podejrzewam ze sa jeszcze inne przekrety. Prasze przjrzec sie tej firmie.z .powazaniem.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ