e-prawnik.pl Porady prawne

Ubezpieczenie prowadzących działalność gospodarczą

Pytanie:

Jakie składki będą odprowadzane do ZUS z tytułu działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie prowadzących działalność gospodarczą

28.10.2010

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej u.s.u.s., nakłada obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na osoby fizyczne, które na terenie Polski są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi (art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy). Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, podlegające z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, objęte są również obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla wymienionych osób dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 8 ust. 6 u.s.u.s., za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

2. twórcę i artystę,

3. osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

4. w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

5. z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

6. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (od 1 stycznia 2003r.),

7. wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (od 1 stycznia 2003r.),

8. osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty (od 1 marca 2009 r.).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca poprzedniego roku kalendarzowego, w drodze obwieszczenia.

W 2009 r. jest to kwota 3193 zł (a więc 60% x 3193 zł = 1915,80 zł).

W 2010 r. jest to kwota 3146 zł (a więc 60% x 3146 zł = 1887,60 zł).

Podaną podstawę wymiaru składek stosuje się do ustalania składek należnych za okres od dnia 1 stycznia.

Zgodnie z art. 18a u.s.u.s. dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej po 24 sierpnia 2005 r., w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2005r. 254,70 zł (30% x 849 zł), w 2006 r. - 269,73 zł (30% x 899,10 zł), w 2007r. – 280,80 zł (30% x 936 zł), w 2008 r. – 337,80 zł (30% x 1126 zł), w 2009 r. – 382,80 zł (30% x 1276 zł), w 2010 r. – 395,10 zł (30% x 1317 zł)..

Powyższa zasada ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie ma jednak zastosowania do osób, które:

1. już prowadzą działalność lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Stopy procentowe na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących wynoszą:

1. na ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru,

2. na ubezpieczenia rentowe – od 1 stycznia 2008 r. – 6% podstawy wymiaru,

3. na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru,

4. na ubezpieczenie wypadkowe, od 1 kwietnia 2009 r. od 0,67% do 3,33%

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ