Ubezpieczenia społeczne: Składki - Porady prawne

Wniosek o rozłożenie zaległych składek ubezpieczeniowych nazleżnych ZUS na raty

Do kogo powinna być skierowana prośba o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych składek ubezpieczeniowych należnych ZUS? Czy skierowanie takiego pisma powoduje wstrzymanie działania komornika?

Podleganie pod KRUS po wydzierżawieniu gruntu

Ja pracuję na umowę o pracę w firmie wiec jestem ubezpieczony w ZUS, natomiast żona jest ubezpieczona w KRUS jako rolnik (żona nie ma umowy o prace i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej (...)

Czy pracownik może żądać od pracodawcy zaświadczenia o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne?

Czy pracownik ma prawo żądać od pracodawcy zaświadczenia informującego o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne? Czy pracodawca może odmówić wystawienia takiego zaświadczenia?

Prowadzenie działalności gospodarczej a umowa zlecenie

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą jako osoba fizyczna może zostać zatrudniona u pracodawcy na umowę zlecenie, który będzie odprowadzał za nią składki i w ten sposób sama będzie (...)

Składka na FEP za kierowców

Firma transportowa zatrudnia kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. W przedsiębiorstwie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Niektórzy kierowcy posiadają uprawnienia do przewozu (...)

Wyliczenie zasiłku chorobowego

Czy podleganie ubezpieczeniu chorobowemu w niepełnym miesiącu kalendarzowym wpływa na wymiar zasiłku?

Ustanie ubezpieczenia w KRUS

Czy ubezpieczenie w KRUS z powodu podjęcia pracy zarobkowej (ubezpieczenie w ZUS) ustaje z końcem kwartału?

Data ustania ubezpieczenia dobrowolnego

Kiedy najwcześniej może ustać ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy osoby fizycznej?

Umowa o dzieło a ZUS

Z osobą, z którą podpisano umowę-zlecenie, które podlega ubezpieczeniom społecznym, zamierza się zawrzeć umowę o dzieło. Czy w takim wypadku umowa o dzieło będzie równie podlegała składkom (...)

Składki do FP i FGŚP od zatrudnionego u rolnika

Osoba prowadząca działy specjalne produkcji rolnej zatrudnia pracowników. Czy od zatrudnionych pracowników w gospodarstwie rolnym lub w działach specjalnych produkcji rolnej należne są składka (...)

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu?

Przedawnienie zadłużenia z tytułu składek na ZUS a zmiana ustawy

W jakim terminie następuje przedawnienie składek należnych w latach 2002-2005, stosuje się termin 10 czy 5-letni?

Przedawnienie zadłużenia z tytułu składek na ZUS

W jakim terminie przedawniają się niezapłacone składki na ZUS?

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Osoba nigdzie nie pracująca mająca 40 lat ma możliwość podjęła prace na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1000 zł. brutto. Czy podejmującym pracę na 1/2 etatu z wynagrodzeniem brutto 1000 zł przysługują (...)

Zadłużenie w ZUS z tytułu składek

Czy zadłużenie wobec ZUS z tytułu składek może być umorzone?

Składki ZUS małżonka

Aktualnie z żoną prowadzimy spółkę cywilną (działalność gospodarcza, płatnik VAT). Płacimy pełną stawkę ZUS za mnie i za żonę (pełny etat). Chciałbym firmę przepisać na mnie i zatrudnić (...)

Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Do 31.01.2012 pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od dnia 6 lutego br. podjął pracę u innego pracodawcy również na umowę o pracę, jednak rozwiązał tą umowę za porozumieniem (...)

Odsetki za nieodprowadzone składki do ZUS

W jaki sposób zaliczane są wpłaty przez ZUS, jeżeli od zaległych składek naliczone zostały odsetki?

Decyzja zwalniająca od podlega ubezpieczeniu społecznemu z 1995 a obecna ustawa

Czy powód (imienna decyzja ZUS z 1995) znajdowania się w stanie nieobjęcia ubezpieczeniem jest wystarczający do uznania mnie za niezobowiązanego do wnoszenia składek?

Egzekucja nieuiszczonych składek na ubezpieczenie emerytalne

Czy ZUS może domagać się zapłacenia zaległych składek już po przejściu płatnika na emeryturę?

Przedawnienie obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne po śmierci przedsiębiorcy

Jak długo ZUS może egzekwować zapłatę zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne po śmierci przedsiębiorcy?

Obowiązek zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku śmierci przedsiębiorcy

Czy spadkobiercy są zobowiązani do zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne po zmarłym przedsiębiorcy?

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych

Jak kształtują się obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia?

Umowa zlecenia a ubezpieczenie społeczne

Powstanie jakich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych powoduje zawarcie umowy zlecenia

Stosunek pracy a ubezpieczenia społeczne

Powstanie jakich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych powoduje zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki z.o.o.?

Podstawa wymiaru składek dla osób współpracujących

W jaki sposób wyliczyć podstawę wymiaru składek dla osób współpracujących?

Współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodująca obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych

Jaka współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych?

Ustanie ubezpieczenia w KRUS

Jakie są przesłanki ustania ubezpieczenia w ramach KRUS?

Potrącenie należności wobec ZUS z wynagrodzenia

Czy z wynagrodzenia za pracę mogą być potrącane zaległe należności względem ZUS?

Umorzenie należności wobez ZUS

W jakich sytuacjach może nastąpić umorzenie należności wobec ZUS?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika